Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Раднево от Областния управител на област Стара Загора (76)

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Раднево от Областния управител на област Стара Загора (76)

  Със Заповед №АК-01-ЗД-87/14.03.2016 г. Областния управител връща Решение №76/28.01.2016 г. на Общински съвет Раднево.

 

МОТИВИ

 

  С Решение №76/25.02.2016 г. на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Раднево изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на общинския съвет.

  С §2 от решението са направени изменения на чл. 5, ал. 1 от досега действащия правилник по т. 13 и т. 14, като е добавено „с поименно гласуване, с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците”.  

  В гласуването са участвали 20 общински съветника, като решението е прието единодушно.

  В приетите текстове по т.13 и т. 14 на ал. 5 от Правилника, Общински съвет Раднево уточнява разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 14 и т. 15 от ЗМСМА във връзка с начина на гласуване и изискуемия брой гласове за приемане на решение по съответната точка. И по двете точки се установяват правила за гласуване, които надхвърлят установените в закона изискуеми гласове. Тези текстове не попадат под изискването на чл. 27, ал 4 от ЗМСМА за приемане с абсолютно мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците.

  В тази връзка, като определя гласуване със завишено мнозинство, Общински съвет Раднево нарушава разпоредбите установени в ЗМСМА и затруднява приемането на решенията от съвета.

  Правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост и като нормативен акт от по-ниска степен, не трябва да противоречи на закона, а да го допълва и отстранява недостатъците му.

  С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗМСМА, считам че Решение №76/25.02.2016 г. на Общински съвет Раднево е незаконосъобразно в частта му по §2, с който са направени изменения на чл. 5, ал. 1, т. 3 и т. 14 от досега действащия правилник.

  Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение №76/25.02.2016 г. на Общински съвет Раднево за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 2016-03-17 22:00:00
Променена: 2020-08-05 23:13:29