Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Раднево от Областния управител на област Стара Загора (922)

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Раднево от Областния управител на област Стара Загора (922)

      Със Заповед № АК-01-ЗД-94/12.03.2015 г. Областния управител връща Решение №  922/26.02.2015г. на Общински съвет Раднево

          

Мотиви:

 

      С цитираното решение Общински съвет Раднево на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и Предложение № 0100-302  от 13.02.2015 г. на Директора на Дирекция "Социална политика" завишава с 1/2 /половин/ щатна бройка числеността на Второстепенен разпоредител с бюджет Художествена галерия - Раднево, считано от 01.04.2015 г. Средствата за работна заплата да се осигурят от бюджета на Второстепенен разпоредител с бюджет - Художествена галерия - Раднево.

      В гласуването са участвали 19 общински съветника, като решението е прието единодушно.

      Съгласно  разпоредбата на чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, общинският съвет одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината. Художествена галерия – Раднево е второстепенен разпоредител с бюджет, и като такъв нейните служители не са част от общинската администрация. С оглед на това, разпоредбата на чл.21, ал.1, т.2 е неприложима към Решение № 922/26.02.2015 г. на Общински съвет Раднево.

      Разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 23 гласи: „Общинският съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител”. Тази разпоредба е създадена поради невъзможността да бъдат обхванати всички видове решения които са в правомощията на общинския съвет и се вземат от него. Затова при всяко решение на общински съвет, което не е съотносимо  към останалите точки в чл. 21, ал. 1, като правно основание се прилага чл. 21, ал. 1, т. 23. С оглед на това, следва като основание за приемането на  Решение № 922/26.02.2015 г. на Общински съвет Раднево да бъде използвана именно разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация..

       С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗМСМА, считам че Решение № 922/26.02.2015 г. на Общински съвет Раднево е незаконосъобразно. 

      Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 922/26.02.2015 г.  на Общински съвет Раднево за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 2015-03-11 22:00:00
Променена: 2020-08-05 23:18:26