Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Раднево от Областния управител на област Стара Загора (930)

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Раднево от Областния управител на област Стара Загора (930)

        Със Заповед № АК-01-ЗД-133/08.04.2015 г. Областния управител връща Решение №  930/26.03.2015г. на Общински съвет Раднево

          

Мотиви:

 

        С цитираното решение Общински съвет Раднево на основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ Общински съвет Раднево дава съгласие за предоставяне на имоти и проектни канали, включени в масиви за ползване, разпределени между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи по землища /Приложение №1/, включени в 24 бр.  Заповеди от 2015 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора, издадени на основание  чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, по цена в размер на 1/2 от средното рентно плащане за съответното землище.

        С т.2 от същото упълномощава Кмета на Общината да сключи в срок до 15 април 2015 г. договори за наем със собствениците и/или ползвателите на масиви за ползване, включени в 24 бр. Заповеди от 2015 г.на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора, издадени на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, с предмет - включените в масивите за ползване по землища полски пътища и проектни канали за срок: стопанската 2014 г. – 2015 г. и цена - в размер на 1/2 от средното рентно плащане за съответното землище.

        В гласуването са участвали 19 общински съветника, като решението е прието единодушно.

        Към решението са приложени следните копия от документи: предложение от Кмета на община Раднево, писмо от         Директора на ОД ”Земеделие” гр. Стара Загора и списък на имоти – публична общинска собственост, предоставени по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2014 - 2015 г. 

        В правомощията на общинските съвети, като органи на местното самоуправление по чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА е да вземат решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. В изпълнение на тези си правомощия Общински съвет  Раднево е взел и горепосоченото решение, а именно предоставяне на имоти - полски пътища и проектни канали по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ.     

        Решението е прието и на основание разпоредбата на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, съгласно която: „Директорът на областната дирекция "Земеделие" отправя искане до кмета на общината за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землището. Кметът се произнася след решение на общинския съвет. Когато в едномесечен срок от искането общинският съвет не е взел решение, директорът определя в заповедта по ал. 4 цена на имотите в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Въз основа на заповедта ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от издаването й.”

        Следва да се има предвид, че императивния характер на изискването, посочен в текста на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, а именно: цената на имотите да е в размер на средното годишно рентно плащане за землището не допуска определянето на цена, различна от този размер.

        С решението си, Общински съвет Раднево може да оправомощи кмета на община Раднево да сключи договорите за наем, но не и да определя цената (защото тя е установена в чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ) и срока на договорите ( § 15 ПЗП на ЗСПЗЗ).

        В тази връзка, като определя цена от ½ от средното рентно плащане, Общински съвет Раднево нарушава разпоредбата на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ.

        С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗСПЗЗ, считам, че Решение № 930/26.03.2015 г. на Общински съвет Раднево е незаконосъобразно. 

        Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 930/26.03.2015 г.  на Общински съвет Раднево за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 2015-04-08 21:00:00
Променена: 2020-08-05 22:46:18