Оспорено решение на Общински съвет Стара Загора (1115)

Оспорено решение на Общински съвет Стара Загора (1115)

Със Заповед №АК-01-ЗД-310/16.10.2017 г. Областния управител оспорва Решение №1115/28.09.2017 г. на Общински съвет Стара Загора

 

На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал.4 от Закон за месното самоуправление и местната администрация,  чл. 146, т. 3 от АПК и чл. 127, ал. 1 от Закон за устройство на територията

 

ОСПОРВАМ:

 

Решение №1115 прието на 28.09.2017 г. от Общински съвет Стара Загора, като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И :

 

В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-128/05.10.2017 г. са постъпили Решения по Протокол №25 от проведеното на 28.09.2017 г. заседание на Общински съвет Стара Загора.

С Решение №1115/28.09.2017 г. на Общински съвет Стара Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, приема следното решение:

„Одобрява проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение №1158 по Протокол 55 от 26.05.2011 г. на Общински съвет Стара Загора, в частта му за квартал/парк „Бедечка“ при граници: юг – ул. „Христина Морфова“, север – алеята на предприятие „Труд“, запад – ул. „Иван Вазов“, изток – ул. „Хан Тервел“.

Окончателният проект е изработен в съответствие с Техническото задание на Община Стара Загора, Експертен доклад с експертно проектно решение (скица – предложение) от проектантски колектив на „НЦТР“ ЕАД и наличната фитосанитарна експертиза и картотекирана дървесна декоративна и недекоративна растителност. За територии, в които не преобладават дървесни видове да се запази вида устройствена зона, предвидена в действащия Общ устройствен план на гр. Стара Загора.

Съгласно изготвения проект са обособени следните устройствени зони и територии, за които се определят съответни устройствени режими:

  • Територии, с отреждане за озеленяване – устройствена зона – Оз;
  • Територии, попадащи в зона за обществено и делово обслужване – Одо;
  • Територии, с отреждане на смесена устройствена зона за жилищно застрояване и обществено-обслужващи дейности – Сж,одо

            Във връзка с резултата от проведения референдум и експертното становище на проектантския колектив, изразено на общественото обсъждане на 20.01.2017 г., относно преминаване на ул. „Августа Траяна“ през парковата среда и с оглед запазване на съществуващата дървесна растителност, продължението на ул. „Августа Траяна“ на изток не е част от транспортно-комуникационната мрежа на града.

На основание чл. 215 от ЗУТ, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора до Административен съд – Стара Загора.

            В гласуването са участвали 47 от общо 51 общински съветника, като „За“ са гласували 38, „Против“ – 6 и „Въздържал се“ – 3.

            Съгласно чл. 127, ал. 1 от ЗУТ: „Проектите за общи устройствени планове се публикуват в интернет страницата на съответната община и подлежат на обществено обсъждане преди внасянето им в експертните съвети по устройство на територията. Възложителят на проекта организира и провежда общественото обсъждане, като разгласява мястото, датата и часа на провеждане с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други предварително оповестени обществено достъпни места в съответната територия - предмет на плана, и се публикува на интернет страницата на възложителя и на общината, в един национален всекидневник и в един местен вестник. На общественото обсъждане се води писмен протокол, който се прилага към документацията за експертния съвет и за общинския съвет. В градовете с районно деление обществени обсъждания се организират задължително във всички райони. Общественото обсъждане се съвместява и е част от процедурата за провеждане на консултации по екологичната оценка и/или оценката за съвместимост, които възложителят на проекта организира и провежда по Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие“.

            На 20.01.2017 г. е проведено обществено обсъждане в съответствие с чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, като същото е относно изработения, съгласно Решение №521/29.09.2016 г. на Общински съвет Стара Загора, Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора.

            Чрез приетото от Общински съвет Стара Загора Решение №1115/28.09.2017 г. е одобрен Проект за изменение на ОУП на гр. Стара Загора, който е различен от този, за който е проведено общественото обсъждане на 20.01.2017 г.

            По този начин не е спазена съществена част от процедурата по приемане на Решение №1115/28.09.2017 г. от Общински съвет Стара Загора, а именно извършването на обществено обсъждане, отнасящо се за Проекта за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, който е предмет на същото.

Във връзка с обстоятелството, че Общински съвет Стара Загора е формирал волята си при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, считам че Решение №1115/28.09.2017 г. е незаконосъобразно.

С оглед гореизложеното, считам че Решение №1115 прието на 28.09.2017 г.      от Общински съвет Стара Загора е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Стара Загора и Кмета на община Стара Загора за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.  

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2017-10-16 14:27:52
Променена: 2020-08-05 22:30:42