Временни насоки за почистване в обекти в контакт с COVID 19

$model->title_bg

Документът е предназначен да осигури насоки за почистване в обекти, различни от лечебни заведения (напр. стаи, офиси, транспорт, училища и др.), където потвърдени случаи на 2019-nCoV са пребивавали преди хоспитализация.
1.    Препарати за почистване на повърхности
Насоките са изготвени на база настоящите знания за 2019-nCoV, както и на данни от проучвания за други коронавируси.
Министерство на здравеопазването, съгласно нормативните изисквания, поддържа на интернет-страницата си Регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара. Регистърът се актуализира най-малко веднъж месечно.
При използване на биоциди, за постигане на посочената в етикета или разрешението степен на дезинфекция, употребата им трябва да се извършва при стриктно спазване на указанията за употреба. Повърхности и зони, потенциално замърсени с COVID 19 трябва да се почистват преди всяка употреба с препарати, съдържащи антимикробни агенти с известна ефективност срещу коронавируси. Въпреки липсата на специфични данни за тяхната ефективност срещу 2019-nCoV, почистването с вода и миещи препарати за домашна употреба, както и употребата на широкоизвестни дезинфектанти би трябвало да е достатъчно за общо предпазно почистване. Няколко антимикробни агента са изследвани срещу различни коронавируси.
70% разтвор на етанол има по-силен ефект след експозиция от една минута на твърди повърхности в сравнение с 0.06% разтвор на натриев хипохлорит. Натриевия хипохлорит е ефективен в концентрация от 0.05 и 0.1% след пет минути. 
2.    Почистващи подходи
Употребата на 0.1% натриев хипохлорит (разреждане 1:50 ако домашния препарат на белина е с първоначална консентрация 5%) след почистване с неутрален почистващ препарат се препоръчва за дезинфекция. За повърхности, които могат да се увредят от натриев хипохлорит е необходимо да се приложи 70% разтвор на етанол за деконтаминация след почистване с неутрален почистващ препарат. Почистването се извършва като се използват лични предпазни средства. Трябва да се спазва правилното слагане и сваляне на ЛПС. 
3.    Лични предпазни средства (ЛПС) за еднократна употреба трябва да се третират като потенциално заразни материали и да се изхвърлят правилно. Препоръчва се употребата на оборудване за еднократна употреба, предназначено за целта. ЛПС за многократна употреба трябва да се обеззаразяват чрез прилагането на налични продукти (напр. 0.1% натриев хипохлорит или 70% етанол). Когато се използват други химически продукти, се следват указанията на производителя за приготвяне и употреба на работни разтвори. При употреба на химически препарати за почистване е от съществено значение проветряването на помещението (напр. чрез отваряне на прозорци) с цел предпазване здравето на персонала.
Препоръчва се употребата на следните ЛПС при почистване на помещенията, вероятно зааразени с 2019-nCoV:
• Респиратори клас 2 или 3 (FFP2 or FFP3);
• Очила или лицев шлем;
• Водоустойчива престилка с дълги ръкави за еднократна употреба; 
• Ръкавици за еднократна употреба.
Всички често докосвани зони, като достъпни повърхности на стени и прозорци, тоалетни чинии и повърхности в бани, трябва да се почистват внимателно. Всички текстилни материи (напр. спално бельо, завеси и др.) трябва да се изперат с гореща вода (90°C) и перилен препарат. Ако гореща вода не може да се използва, поради състава на материята, трябва да се добавят специфични химикали при изпирането (напр. белина или перилни препарати, съдържащи натриев хипохлорит или деконтаминиращи продукти за текстил).
За допълнителна информация: тел. 042/602468 / 0882553564
 

Създадена: 2020-02-28 10:02:04
Променена: 2020-08-05 23:20:38