Върнато решение № 108 от 30.09.2020 г. на Общински съвет Опан

Върнато решение № 108 от 30.09.2020 г. на Общински съвет Опан

З А П О В Е Д

№  АК-01-ЗД-15

Стара Загора       14.10.2020 г.

На основание чл. 32 и чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 305, ал. 2 от Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)

 

ВРЪЩАМ

 

Решение №108/30.09.2020 г. на Общински съвет Опан като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И :

 

В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-114/08.10.2020 г. са постъпили Решения по Протокол №10 от проведеното на 30.09.2020 г. заседание на Общински съвет Опан.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №108/30.09.2020 г. на Общински съвет Опан е незаконосъобразно поради следните съображения:

С Решение №108/30.09.2020 г. на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 от Закон за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл. 5, ал. 4 от Наредба №2 на Общински съвет Опан за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост Общински съвет Опан дава съгласие характерът на собствеността на Урегулиран поземлен имот №VI, кв.61 по плана на с.Бяло поле, актуван с АПОС №488/26.04.2004г. с площ 3100 кв.м. на дворното място, с построена в него сграда Детска градина – ЗП 157 кв.м, едноетажна, масивна, да бъде променен от публична в частна общинска собственост.

При приемане на решението, на заседанието са присъствали 11 общински съветници, като с поименно гласуване „За” са гласували 11 от тях, „Против” – 0, „Въздържал се” – 0. 

Към решението са приложени: АПОС, Скица и Удостоверение за данъчна оценка на имота.

В така приетото решение е обективирано волеизявление на Общински съвет  Опан за промяна статута на имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

Като правно основание за приемането на  Решение №108/30.09.2020 г са посочени нормите на чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС и чл. 5, ал. 4 от Наредба №2 на Общински съвет Опан за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост. В решението няма изложени фактически основания за приемането му, но в Предложението на кмета на общината, въз основа на което е прието самото решение, се сочи, че Община Опан е собственик на имота, находящ се в с. Бяло поле, ведно с построената в него едноетажна масивна сграда – Детска градина, със ЗП 157 кв.м., като последната не се използва и се руши и е престанала да има предназначението по чл.3, ал.2 от ЗОС.

Правомощието на общинския съвет да приеме решение от такъв характер е изрично регламентирано в чл.6, ал.1 от ЗОС, съгласно който имотите и вещите – публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл.3, ал.2 от същия закон, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост.

Решението се явява прието от компетентен орган, при спазване на необходимия кворум и изискуемото от чл.6, ал.3, предл. първо от ЗОС мнозинство от две трети от общия брой на съветниците. Прието е при поименно гласуване, съобразно разпоредбата на чл.27, ал.5, във вр. с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА.

При приемането на Решение №108/30.09.2020 г обаче Общинси съвевт Опан не отчита разпоредбата на чл. 305, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование. Съгласно същата, имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на държавни и общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, се използват за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности по реда на Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост и подзаконовите актове по прилагането им. В чл. 305, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование се предвижда, че имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на държавни и общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, за които няма обществена потребност за ползването им за дейностите по ал. 1, могат да се ползват и за други дейности при едновременно изпълнение на следните условия: 1. в срок от две години не е идентифицирана обществена потребност от използването им за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности; 2. налице е положително становище на министъра на образованието и науката, изготвено въз основа на оценка на образователните потребности в общината; 3. населеното място е с население под 5 хиляди души.

Ако се претендира, че процесните имоти са с отпаднало предназначение по ЗПУО, то тогава те попадат именно в хипотезата на посочената норма и тогава следва да бъде съобразявано това предназначение с предвидените в тази разпоредба дейности, а същите се свързват със задоволяване на обществени потребности и то на такива от местно значение, доколкото имотите са общински. В тази връзка фактът, че сградата не се изполва не е достатъчен за обосноваване отпадане на предназначението по чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС на поземления имот.

В тази връзка, решението на общински съвет Опан е прието в кръга на материалната компетентност на органа, но в нарушение на материалния закон, а именно: чл. 305, ал. 2 от Закон за предучилищното и училищното образование.

С оглед гореизложеното и предвид обстоятелството, че Общински съвет Опан е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно Закона за общинската собственост, считам, че Решение №108/30.09.2020 г. Общински съвет Опан е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Опан и Кмета на Община Опан за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.

ГЕРГАНА МИКОВА

 Областен управител

Създадена: 2020-10-23 13:17:54
Променена: 2021-07-25 19:45:59