Върнато за ново обсъждане решение №172 от 30.09.2020 г. на Общински съвет Чирпан

Върнато за ново обсъждане решение №172 от 30.09.2020 г. на Общински съвет Чирпан

З А П О В Е Д

№ АК-01-ЗД-16

15.10.2020 г. Стара Загора

На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията,  чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с чл. 23, ал. 3 от Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) във връзка с чл. 25, ал. 6 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), и чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ

В Р Ъ Щ А М

 

Решение №172/30.09.2020 г. на Общински съвет Чирпан за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

 

   М О Т И В И :

 

  В съответствие с чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-115/08.10.2020 г. са постъпили Решения по Протокол №14 от проведеното на 30.09.2020 г. заседание на Общински съвет Чирпан.

          Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, връщам Решение №172 прието на 30.09.2020 г. от Общински съвет Чирпан като незаконосъобразно поради следните съображения:

С Решение №172/30.09.2020 г. Общински съвет Чирпан на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.4 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.25, ал.1, ал.3, т.1 и т.4, ал.4 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.62 от Закона за енергетиката приема следното:

1. Дава предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „Елемент Пауър България” ООД с ЕИК 205958959, седалище гр. София, ул. „Самоков” №28Е, ет. партер, ап. офис 1, върху следните поземлени имоти:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 30819.46.505, адрес: с. Зетьово, община Чирпан, област Стара Загора, местност „Лозята”, Площ 185 357 кв.м., Трайно предназначение на територията „Земеделска”; Начин на трайно ползване „Пасище”, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 000505.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 30819.47.569, адрес: с. Зетьово, община Чирпан, област Стара Загора, местност „Бейолу”, Площ 117 804 кв.м., Трайно предназначение на територията „Земеделска”; Начин на трайно ползване „Пасище”, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 000569.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 30819.47.240, адрес: с. Зетьово, община Чирпан, област Стара Загора, местност „Бейолу”, Площ 82 831 кв.м., Трайно предназначение на територията „Земеделска”; Начин на трайно ползване „Пасище”, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 000240.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 30819.52.682, адрес: с. Зетьово, община Чирпан, област Стара Загора, местност „Бейолу”, Площ 242 744 кв.м., Трайно предназначение на територията „Земеделска”; Начин на трайно ползване „Пасище”, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 000682.

1.5. Поземлен имот с идентификатор 30819.52.681, адрес: с. Зетьово, община Чирпан, област Стара Загора, местност „Бейолу”, Площ 299 974 кв.м., Трайно предназначение на територията „Земеделска”; Начин на трайно ползване „Пасище”, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 000681.

1.6. Поземлен имот с идентификатор 30819.52.258, адрес: с. Зетьово, община Чирпан, област Стара Загора, местност „Бейолу”, Площ 93 945 кв.м., Трайно предназначение на територията „Земеделска”; Начин на трайно ползване „Пасище”, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 000258

1.7. Поземлен имот с идентификатор 78330.63.4, адрес: с. Целина, община Чирпан, област Стара Загора, местност „Кайряка”, Площ 44 645 кв.м., Трайно предназначение на територията „Земеделска”; Начин на трайно ползване „Пасище”, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 000194

1.8. Поземлен имот с идентификатор 78330.63.5, адрес: с. Целина, община Чирпан, област Стара Загора, местност „Кайряка”, Площ 42 252 кв.м., Трайно предназначение на територията „Земеделска”; Начин на трайно ползване „Пасище”, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 000203

1.9. Поземлен имот с идентификатор 78330.63.8, адрес: с. Целина, община Чирпан, област Стара Загора, Площ 893 кв.м., Трайно предназначение на територията „Земеделска”; Начин на трайно ползване „Дере”, предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 000190

1.10. Поземлен имот с идентификатор 78330.63.9, адрес: с. Целина, община Чирпан, област Стара Загора, Площ 2963 кв.м., Трайно предназначение на територията „Земеделска”; Начин на трайно ползване „Дере”, предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 000191

1.11. Поземлен имот с идентификатор 78330.62.12, адрес: с. Целина, община Чирпан, област Стара Загора, местност „Кайряка”, Площ 158 921 кв.м., Трайно предназначение на територията „Земеделска”; Начин на трайно ползване „Пасище”, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 000204

1.12. Поземлен имот с идентификатор 78330.71.21, адрес: с. Целина, община Чирпан, област Стара Загора, местност „Дребушака”, Площ 189 627 кв.м., Трайно предназначение на територията „Земеделска”; Начин на трайно ползване „Пасище”, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 000221

1.13. Поземлен имот с идентификатор 78330.71.12, адрес: с. Целина, община Чирпан, област Стара Загора, местност „Среща”, Площ 126 545 кв.м., Трайно предназначение на територията „Земеделска”; Начин на трайно ползване „Пасище”, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 000220

1.14. Поземлен имот с идентификатор 78330.67.35, адрес: с. Целина, община Чирпан, област Стара Загора, местност „Лозята”, Площ 187 176 кв.м., Трайно предназначение на територията „Земеделска”; Начин на трайно ползване „Пасище”, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 000134

1.15. Поземлен имот с идентификатор 78330.58.76, адрес: с. Целина, община Чирпан, област Стара Загора, местност „Лозята”, Площ 83 767 кв.м., Трайно предназначение на територията „Земеделска”; Начин на трайно ползване „Пасище”, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 000219

1.16. Поземлен имот с идентификатор 78330.67.30, адрес: с. Целина, община Чирпан, област Стара Загора, местност „Лозята”, Площ 62 783 кв.м., Трайно предназначение на територията „Земеделска”; Начин на трайно ползване „Пасище”, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 000154

1.17. Част от поземлен имот (37 839 кв.м) с идентификатор 78330.58.68, адрес: с. Целина, община Чирпан, област Стара Загора, местност „Среща”, с обща площ 179 996 кв.м., Трайно предназначение на територията „Земеделска”; Начин на трайно ползване „Пасище”, категория на земята: 3, предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 000110.

2. Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на имотите, описани в т.1 и представляващи публична общинска собственост, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала.

Срок на валидност на предварителното съгласие – до 2 /две/ години от влизане в сила на решението.

3. Дава предварително съгласие за преобразуване на имотите, описани в т.1 и представляващи публична общинска собственост, в имоти – частна общинска собственост, при изпълнение на предвидените изисквания в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за общинската собственост и всички други приложими нормативни актове.

4. Дава съгласие за изработване на ПУП за инженерно-техническата инфраструктура за имотите, описани в т.1.

5. Изработването на ПУП да се финансира от „Елемент Пауър България” ООД.

6. Възлага на Кмета да упълномощи „Елемент Пауър България” ООД във връзка с процедурите, предвидени в Закона за устройство на територията, Закона за общинската собственост, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за енергетиката и всички други приложими нормативни актове.

7. Възлага на Кмета осъществяването на всички действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на приетото решение.  

При приемане на решението, на заседанието са присъствали 21 общински съветници, като с поименно гласуване „За” са гласували 21 от тях, „Против” – 0, „Въздържал се” – 0. 

В правомощията на общински съвет по чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА е да приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, съобразно предвидените в ЗСПЗЗ и ЗОС процедури, като тези решения обаче следва да бъдат съобразени и с императивните изисквания на ЗОЗЗ, когато се касае до имоти с предназначение земеделски земи по смисъла на чл. 2, ал. 2 на Закон за опазване на земеделските земи.

Видно от т. 2 на Решение №172/30.09.2020 г., Общински съвет Чирпан дава предварително съгласие за промяна на предназначението на имотите, описани в т.1 на същия административен акт и представляващи публична общинска собственост, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала. В т.3 органът на местно самоуправление дава предварително съгласие за преобразуване на същите имоти, представляващи публична общинска собственост, в имоти – частна общинска собственост, при изпълнение на предвидените изисквания в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за общинската собственост и всички други приложими нормативни актове.

Видно от категорията на земите, във връзка с които Общински съвет Чирпан приема своето Решение, не е спазено изискването на чл. 23, ал. 3 от ЗОЗЗ, вр. с чл. 25, ал. 6 от ЗСПЗЗ, което допуска изграждане на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, използващи фотоволтаични (слънчеви) системи, върху неполивни земеделски земи от седма до десета категория или некатегоризируеми при наличие на становище за присъединяване на обекта от съответния мрежови оператор. Следователно за имотите, предмет на решението, които са трета, пета и шеста категория, чл. 23, ал. 3 от ЗОЗЗ не допуска промяна на предназначението на земеделската земя за посочената цел, освен когато производството на електрическа енергия се използва за собствени нужди. За изпълнение на тази хипотеза, обаче липсват мотиви и доказателства, поради което и не може да бъде направен извод за наличие на предпоставките, визирани в чл. 25, ал.3, т.4, предл. последно на ЗСПЗЗ.

На следващо място Общински съвет Чирпан не е представил доказателства, че е изпълнено условието на чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ за поддържане на резерв от постоянно затревени площи и кумулативно, че не е налице недостиг от земи за нуждите на животновъдството. Последното условие е императивно и е свързано с определяне на пасищата и мерите като публична общинска собственост, който статут изначално ги изключва от гражданския оборот с цел задоволяване на потребности от по-висш обществен интерес.

Решение №172 от 30.09.2020 г. противоречи на 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ и на чл. 23, ал. 3 от ЗОЗЗ, тъй като няма представени доказателства, че ограничителните условия на тези норми, охраняващи запазване статута на пасищата и мерите, както и по-добрата категория земя, са спазени.

В тази връзка решението, прието от Общински съвет Чирпан се явява прието в кръга на материалната компетентност на органа, но в нарушение на материалния закон, а именно: чл. 23, ал. 3 от ЗОЗЗ, вр. чл. 25, ал. 6 от ЗСПЗЗ и чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ.

С оглед гореизложеното връщам Решение №172 прието на 30.09.2020г. от Общински съвет Чирпан за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Чирпан и Кмета на Община Чирпан за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.    

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2020-10-23 13:22:28
Променена: 2021-07-25 18:54:49