Върнато за ново обсъждане решение №197 от 30.07.2020 г. на Общински съвет Раднево

Върнато за ново обсъждане решение №197 от 30.07.2020 г. на Общински съвет Раднево

З А П О В Е Д

АК-01-ЗД-10

Стара Загора      13.08.2020 г.

На основание чл. 32 и чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

ВРЪЩАМ:

 

  Решение №197/30.07.2020 г. на Общински съвет Раднево за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И:

 

  В съответствие с чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-89/06.08.2020 г. са постъпили Решения по Протокол №18 от проведеното на 30.07.2020 г. заседание на Общински съвет Раднево.

 Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, връщам Решение №197 прието на 30.07.2020 г. от Общински съвет Раднево като незаконосъобразно поради следните съображения:

С Решение №197/30.07.2020 г. Общински съвет Раднево, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост взема решение за учредяване чрез публичен търг на право на строеж, за поставяне на навес с РЗП 16,50 кв.м в ПИ 61460.502.222 по кадастрална карта на град Раднево, урегулиран в УПИ XXI – 222 в кв. 43 по регулационен план на град Раднево, с площ 464 кв.м., с начална тръжна цена 395,00 лв. и възлага на Кмета на Община Раднево да извърши процедура по учредяване на право на строеж чрез публичен търг и да сключи договор.

При приемане на решението, на заседанието са присъствали 13 общински съветници, като „За” са гласували 13 от тях, „Против” – 0, „Въздържал се” – 0. 

Към решението са приложени: Молба от г-н Мирослав Тенев - собственик на жилищна сграда, построена в общинско място - УПИ XXI – 222 в кв. 43, при реализиране на отстъпено право на строеж, АОС, Нотариален акт, Скица по КК, Скица по регулационен план, Удостоверение за данъчна оценка и Експертна оценка за определяне на пазарна стойност на вещното право върху имота.

Видно от представеното Удостоверение за данъчна оценка на правото на строеж, същата е на стойност 523,50 лв, а изготвената Експертна оценка за определяне на пазарна стойност на вещното право върху имота е в размер на 395,00 лв.

По разпоредбата на чл. 41, ал. 2, изр. 1-во от ЗОС разпоредителните сделки с имоти общинска собственост или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Съгласно чл. 41, ал. 2, изр. 2-ро от ЗОС пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено друго.

Видно от Решение №197/30.07.2020 г. Общински съвет Раднево определя начална тръжна цена за учредяване право на строеж върху имот общинска собственост, в размер по-нисък от сумата, посочена в данъчната оценка. По този начин бива нарушен императивно определеният от закона начин на определяне цената на учредяване на вещни права върху имоти - общинска собственост, като същата е определена под стойността на данъчната оценка.

В тази връзка, решението на общински съвет Раднево е прието в кръга на материалната компетентност на органа, но в нарушение на материалния закон, а именно: чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

С оглед гореизложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решение №197/30.07.2020 г. на Общински съвет Раднево за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Раднево и Кмета на Община Раднево за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.

 

ГЕРГАНА МИКОВА                            

Областен управител

 

Създадена: 2020-09-16 13:18:09
Променена: 2021-06-23 04:27:08