Започна процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 25.815 дка, намиращи се на територията на с. Овчарци, община Раднево, област Стара Загора, попадащи в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-1“

Започна процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 25.815 дка, намиращи се на територията на с. Овчарци, община Раднево, област Стара Загора, попадащи в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-1“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

           Областният управител на област Стара Загора, на основание чл. 34а, ал.3 от Закона за държавната собственост и съвместна Заповед №РД-02-14-440 от 29.05.2017 г. и №ЗМФ-529 от 01.06.2017 г. на министъра на регионалното развитие и министъра на финансите обявява, че започва процедура принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 25.815 дка, намиращи се в землището на с. Овчарци, община Раднево, област Стара Загора, попадащи в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-1“ – обект 2“, който съставлява част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища „Източномаришки въглищен басейн“ , както следва:

 

          1. ПИ №001012, местност „Лозята“, с  площ 0,653 дка, собственост: наследници на ИВАН КАЛЧЕВ ИВАНОВ;

          2. ПИ №001015, местност „Лозята“, с  площ 0,542 дка, собственост: наследници на ЙОРДАНА СТОЯНОВА МИХАЛЕВА;

          3. ПИ №001016, местност „Лозята“, с  площ 1,117 дка, собственост: наследници на ДИМИТЪР МАРИНОВ СТОЯНОВ;

          4. ПИ №001017, местност „Лозята“, с  площ 0,304 дка, собственост: наследници на ПЕТКО ДОНЕВ ПРОДАНОВ;

          5. ПИ №001019, местност „Лозята“, с  площ 0,283 дка, собственост: КАЛИНА ДИЧЕВА БИНЕВА и наследници на КИРЧО ДИЧЕВ КИРЧЕВ ;

          6. ПИ №001031, местност „Лозята“, с  площ 1,743 дка, собственост: наследници на ТОДОР АТАНАСОВ МИНКОВ;

          7. ПИ №001034, местност „Лозята“, с  площ 1,602 дка, собственост: наследници на ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ;

          8. ПИ №001191, местност „Лозята“, с  площ 0,277 дка, собственост: наследници на ЖЕЛЮ КИРЧЕВ ГОЧЕВ;

          9. ПИ №030002, местност „Кошукаръ“, с  площ 9,864 дка, собственост: наследници на ИВАН ВЪЛКОВ МИХОВ;

         10. ПИ №030005, местност „Кошукаръ“, с  площ 4,470 дка, собственост: ИЛИЯ КОСТОВ ИЛЧЕВ;

         11. ПИ №030052, местност „Кошукаръ“, с  площ 4,960 дка, собственост: наследници на ЖЕЛЬО ВЪЛКОВ ИВАНОВ.

 

           Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите се осигурява от „Мини Марица − Изток“ ЕАД, гр. Раднево.

           Процедурата по отчуждаване ще бъде извършена със Заповед на Областния управител на област Стара Загора, която ще бъде съобщена на заинтересованите лица, по реда на чл.34в, ал.2 от Закона за държавната собственост.

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

12.06.2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Създадена: 2017-06-11 21:00:00
Променена: 2020-06-02 11:49:33