Започна процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 52,403 дка, намиращи се на територията на с.Мъдрец, община Гълъбово, област Стара Загора, попадащи в границите на рудник „Трояново − 3“.

Започна процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 52,403 дка, намиращи се на територията на с.Мъдрец, община Гълъбово, област Стара Загора, попадащи в границите на  рудник „Трояново − 3“.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

       Областният управител на област Стара Загора, на основание чл. 34а, ал.3 от Закона за държавната собственост и съвместна Заповед №РД-02-14-48 от 26.01.2016г. и №ЗМФ-85 от 29.01.2016г. на министъра на регионалното развитие и министъра на финансите обявява, че започва процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 52,403 дка, намиращи се на територията на с.Мъдрец, община Гълъбово, област Стара Загора, попадащи в границите на  рудник „Трояново − 3“, който съставлява част от находище „Източномаришки въглищен басейн“ , както следва:

       1.ПИ №010019, местност „Шламалъка“, с  площ 17,000 дка, собственост: наследниците на Христо Малешков Василев;

       2.ПИ №010044, местност „Шламалъка“, с площ 13,000 дка, собственост: наследниците на Коста Стоянов Костов;

       3.ПИ №012012, местност „Белите камъни“, с площ 10,002 дка, собственост: Светослав Владимиров Кантарджиев;

       4.ПИ №012015, местност „Белите камъни“, с площ 8,200 дка, собственост: наследниците на Куньо Петков Иванов;

       5.ПИ №016001, местност „Доков кладенец“, с площ 4,201 дка, собственост: наследниците на Куньо Петков Иванов.

       Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите се осигурява от „Мини Марица − изток“ ЕАД, гр. Раднево.

       Процедурата по отчуждаване ще бъде извършена със Заповед на Областния управител на област Стара Загора, която ще бъде съобщена на заинтересованите лица, по реда на чл.34в, ал.2 от Закона за държавната собственост.

 

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител

Създадена: 2016-02-11 22:00:00
Променена: 2020-08-12 23:53:30