Започна процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 72,357дка, намиращи се на територията на с. Полски градец, община Раднево, област Ст. Загора, попадащи в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-1

Започна процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 72,357дка, намиращи се на територията на с. Полски градец, община Раднево, област Ст. Загора, попадащи в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-1

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

 

         Областният управител на област Стара Загора, на основание чл. 34а, ал.3 от Закона за държавната собственост и съвместна Заповед №РД-02-14-264 от 30.03.2017 г. и №ЗМФ-293 от 28.03.2017 г. на министъра на регионалното развитие и министъра на финансите обявява, че започва процедура принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 72,357 дка, намиращи се на територията на с. Полски градец, община Раднево, област Стара Загора, попадащи в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-1“ – обект 2“, който съставлява част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища „Източномаришки въглищен басейн“ , както следва:

  1. ПИ №124031, местност „Кривия гьол“, с  площ 2,774 дка, собственост: наследници на ПЕТКО КОСТОВ ВЕЛКОВ;
  2. ПИ №124042, местност „Кривия гьол“, с площ 3,477 дка, собственост: ЛАМБРИ БИНЕВ МИХОВ;
  3. ПИ №155006, местност „Кабите“, с площ 21,384 дка, собственост: наследници на ПАСКО ЖЕЛЯЗКОВ ПАСКАЛЕВ;
  4. ПИ №157001, местност „Кельов гроб“, с площ 10,128 дка, собственост: МИРОСЛАВ ИВАНОВ МАНОВ и БРАНИМИР ИВАНОВ МАНОВ;
  5. ПИ №160008, местност „Енина река“, с площ 16,594 дка, собственост: наследници на ИВАН ГИНЧЕВ ЖЕКОВ (ЖЕЛЕВ);
  6. ПИ №160018, местност „Енина река“, с площ 18,000 дка, собственост: наследници на ЖЕЛЬО ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ.

 

           Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите се осигурява от „Мини Марица − Изток“ ЕАД, гр. Раднево.

 

           Процедурата по отчуждаване ще бъде извършена със Заповед на Областния управител на област Стара Загора, която ще бъде съобщена на заинтересованите лица, по реда на чл.34в, ал.2 от Закона за държавната собственост.

 

 

ПРОФ. ВЕСКА ШОШЕВА

Областен управител

 

07.04.2017 г.

Създадена: 2017-04-06 21:00:00
Променена: 2020-09-25 14:36:25