Започва процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ №№ 133012, 134007, 135014 попадащи в границите на концесионен „Рудник „Трояново-3“ – обект 3“

Започва процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ №№ 133012, 134007, 135014 попадащи в границите на концесионен „Рудник „Трояново-3“ – обект 3“

ВАЖНО: Във връзка с изменение на образецa на Заявлението, считано от октомври 2020 г., Ви информираме, че актуалната информация може да бъде намерена ТУК

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Областният управител на Област Стара Загора на основание чл.39 а от ЗДС открива процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, попадащи в границите на  рудник „Трояново − 3“обект 3“, който съставлява част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища „Източномаришки въглищен басейн“, намиращи се в землището на с. Главан, община Гълъбово, област Стара Загора, съгласно Заповед №ДС-ЗД-238 от 10.09.2018 г. на Заместник областния управител на област Стара Загора, оправомощен със Заповед №РД-ЗД-222/29.08.2018 г. на Областния управител.


        Необходимите документи, които собствениците или техните правоприемници следва да представят при подаване на заявление в деловодството на Областна администрация:

 1. Заявление до Областния управител на област Стара Загора- по образец;
 2. Актуална скица на имота- оригинал;
 3. История на имота (в случай, че е образуван от друг имот), издадена от съответната общинска служба по земеделие;
 4. Документ за собственост:

-Копие от решение за възстановяване правото на собственост върху имота по плана за земеразделяне, съгласно чл.27 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, заверено от съответната общинска служба по земеделие;

-Копие от нотариален акт- нотариално заверено;

-Договор за делба, съдебно решение или друг.

 1. Актуално удостоверение за тежести върху имота- оригинал;
 2. Актуално удостоверение за наследници в случай, че имота е наследствен- оригинал;
 3. Нотариално заверен договор за делба на обезщетението (в случай на няколко собственика или наследника);
 4. Нотариално заверено пълномощно (в случай, че едно лице е упълномощено да получава обезщетението);
 5. Актуално удостоверение за банкова сметка, по която да бъде преведена сумата;
 6. Копие от лична карта на лицето, получаващо сумата.

Заявленията се подават в деловодството на Областна администрация - Стара Загора всеки работен ден от 09ч. до 17.30ч.

Приложение:

 

1. Заповед №ДС-ЗД-238 от 10.09.2018 г. на Заместник областния управител на област Стара Загора;

2.Заявление – образец;

3.Договор за делба – образец;

4.Пълномощно – образец.

5.Декларация за защита на личните данни – образец. (Съгласно Декларация за поверителност на Облстна администрация Стара Загора)

Създадена: 2018-12-07 09:35:32
Променена: 2020-12-02 21:21:57