Започва процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 54,761 дка, намиращи се в землището на с. Главан, община Гълъбово, област Стара Загора, попадащи в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-3“ – обект 3

Започва процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 54,761 дка, намиращи се в землището на с. Главан, община Гълъбово, област Стара Загора, попадащи в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-3“ – обект 3

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Областният управител на област Стара Загора, на основание чл. 34а, ал.3 от Закона за държавната собственост и съвместна Заповед №РД-02-14-752 от 01.08.2018 г. и №ЗМФ-754 от 07.08.2018 г. на министъра на регионалното развитие и министъра на финансите обявява, че започва процедура на принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 54,761 дка, намиращи се в землището на с. Главан, община Гълъбово, област Стара Загора, попадащи в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-3“ – обект 3“, съставляващ част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища „Източномаришки въглищен басейн“, община Раднево и община Гълъбово, област Стара Загора, както следва:

 

№ по ред

№ на имот

Местност

Вид на територия

Начин на трайно ползване

Трите имена на собственика

Площ на имота, дка

Площ за

отчуждаване,

дка

1

2

3

4

5

6

7

8

1

133006

Чавгънов клад.

Земеделска

Нива

Наследници на КОСТА СЛАВОВ ДЕНКОВ

0,621

0,621

2

133011

Чавгънов клад.

Земеделска

Нива

Наследници на ТЕНЬО ХРИСТОВ СТРЕЗОВ

0,600

0,600

3

133012

Чавгънов клад.

Земеделска

Нива

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИЧЕВ

0,276

0,276

4

134007

Мекишлика

Земеделска

Използв. ливада

Наследници на ДОБРИ ГЕОРГИЕВ ДИЧЕВ

3,045

3,045

5

135014

Мекишлика

Земеделска

Нива

ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА ИВАНОВА РОСИЦА ИВАНОВА СТОЯНОВА СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ РУСА СТОЯНОВА ЖЕЛЕЗОВА ДИНКА ХРИСТОВА АТАНАСОВА КАТЯ СТОЯНОВА КИРОВА ВАНЯ СТОЯНОВА СТОЙКОВА РАДОСТИН ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ

22,249

22,249

6

135019

Мекишлика

Земеделска

Нива

Наследници на РАДИ ИВАНОВ РАДЕВ

4,875

4,875

7

135030

Мекишлика

Земеделска

Нива

Наследници на БОРИС МИХОВ НЯГОЛОВ

1,759

1,759

8

135031

Мекишлика

Земеделска

Нива

Наследници на КУМАН МИТКОВ КУМАНОВ

1,025

1,025

9

136008

Мекишлика

Земеделска

Използв. ливада

Наследници на ИВАН МИХОВ ПАМУКОВ

9,231

9,231

10

136015

Мекишлика

Земеделска

Използв. ливада

Наследници на ИВАН КОЛЕВ КОНДАКОВ

1,796

1,796

11

137009

Делибойну

Земеделска

Нива

Наследници на ДИЧО ГЕОРГИЕВ ДИЧЕВ

2,323  

2,323

12

137016

Делибойну

Земеделска

Нива

Наследници на ТОДОР ДИМИТРОВ БОЗУКОВ

2,989

2,989

13

137027

Мекишлика

Земеделска

Използв. ливада

Наследници на ГОСПОДИН ТОДОРОВ УЗУНОВ

1,140

1,140

14

137032

Делибойну

Земеделска

Нива

Наследници на ЯНА АНГЕЛОВА ГРОЗЕВА

2,832

2,832

 

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите се осигурява от „Мини Марица − Изток“ ЕАД, гр. Раднево.

Процедурата по отчуждаване ще бъде извършена със Заповед на Областния управител на област Стара Загора, която ще бъде съобщена на заинтересованите лица, по реда на чл.34в, ал.2 от Закона за държавната собственост.

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2018-08-30 08:43:41
Променена: 2020-06-02 11:52:10