Заповед № АК-01-ЗД-331 от 07.11.2017 г. за Оспорване на Решение №335 / 03.10.2017 г. на Общински съвет Братя Даскалови

Заповед № АК-01-ЗД-331 от 07.11.2017 г. за Оспорване на Решение №335 / 03.10.2017 г. на Общински съвет Братя Даскалови

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

Областен управител на област Стара Загора

 

 

З А П О В Е Д

 

№  ___

 

Стара Загора                    2017 г.

 

На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 19 от Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Община Братя Даскалови в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс

 

О С П О Р В А М:

Решение №335/03.10.2017 г. на Общински съвет Братя Даскалови, прието  повторно с Решение №336/31.10.2017 г., като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И :

  В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. № АК-01-133/09.10.2017 г. са постъпили Решения по Протокол № 29 от проведеното на 03.10.2017 г. заседание на Общински съвет Братя Даскалови.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, на основание чл. 45, ал. 4, изр. второ, предложение първо от ЗМСМА, със своя Заповед №АК-01-ЗД-309/13.10.2017 г. върнах като незаконосъобразно Решение №335/03.10.2017 г. за ново обсъждане от Общински съвет Братя Даскалови.

Съгласно чл. 45, ал. 6 от ЗМСМА върнатите за ново обсъждане актове, заедно с мотивите, отразени в посочената заповед, са изпратени на председателя на Общински съвет Братя Даскалови с писмо с изх. №АК-01-133/13.10.2017 г. Същото е получено от Общински съвет Братя Даскалови на 17.10.2017 г., видно от  съобщение за доставяне  №ИД РS 6000 014FJM C.

С вх. № АК-01-144/7.11.2017 г. в Областна администрация Стара Загора постъпи протокол №30 от проведеното на 31.10.2017 г. заседание на Общински съвет Братя Даскалови. Видно от същия с Решение №336 от проведеното на 31.10.2017 г. заседание, Общински съвет Братя Даскалови приема повторно Решение №335/03.10.2017 г., като на основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на същото.

Съгласно чл. 45, ал. 11 от ЗМСМА: „Измененият или повторно приетият акт на общинския съвет може да бъде оспорван пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.

Във връзка с обстоятелството, че върнатото за ново обсъждане Решение №335/03.10.2017 г. на Общински съвет Братя Даскалови, прието повторно  с Решение №336 по протокол №30 от проведеното на 31.10.2017 г. заседание на общинския съвет, както и на основание чл. 45, ал. 11 от ЗМСМА възниква правната възможност за оспорване на „повторно приетото решение“, поради следните съображения:

С Решение №335/03.10.2017 г. Общински съвет Братя Даскалови приема:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38 и чл. 39 Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Братя Даскалови:

 1. Създава временна комисия по проверка дейността на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД, която да провери:
 • Всички приходи и разходи на дружеството за периода от датата на регистрация на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД до 31.12.2017 г.
 • Всички договори, процедури по обществени поръчки
 • Да анализира работата на управителите.

Срок на действие на комисията – до внасяне на подробен доклад за финансовото и организационното състояние на дружеството, но не по – късно от изтичане на мандата на настоящия управител.

Определя комисия от 5 члена, която включва по един представител на всяка политическа сила, представлявана в Общинския съвет на Община Братя Даскалови, както следва:

Председател: Никола Вълев Будаков – БСП

Членове:

 1. Катя Иванова Иванова – ПД „Социалдемократи“
 2. Спас Запрянов Пеев – ГЕРБ
 3. Иван Петров Иванов – ДПС
 4. Иван Димитров Жеков – МК „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“
 1. Възлага на комисията по т. 1 да внесе подробен доклад за финансовото състояние на дружеството, както и строително – монтажните работи, направени в този период, в това число начина на възлагане на работата, изпълнението на договорите, гаранционните срокове, начин на плащане и фактическото извършване на строително – монтажните работи, както и всички други договори за извършване на конкретна работа и услуги за същия период.
 2. Дава съгласие комисията по т. 1 със свое решение да привлича външни лица, като експерти и консултанти с цел изпълнение на поставените задачи. Средствата за експерти и консултанти са за сметка на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД.
 3. Задължава управителя на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД да предоставя на комисията цялата документация и информация, необходима за проверката, както и да оказва пълно съдействие на комисията за достъп до помещенията и документацията на дружеството.
 4. Членовете на комисията нямат право да разгласяват данни, представляващи търговска тайна, които са им известни в хода на проверката, без разрешение на Общинския съвет.

Участвали в поименно гласуване 10 общински съветници, като решението е прието с 8 гласа „за”; гласувал „против” – 0, „въздържал се” – 2.

 Разпоредбата на чл. 19, ал. 3 от Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Община Братя Даскалови в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел гласи: „Общински съвет Братя Даскалови определя компетенциите на кмета на общината по управлението на еднолични търговски дружества с ограничена отговорност. Кметът на общината след решение на Общински съвет:

 1. Изисква писмена информация от управителите и контрольорите за дейността на дружествата най-малко веднъж на тримесечие;
 2. Възлага проверки в дружествата като издава заповед;
 3. Следи за изпълнение на договорите за управление, сключени с управителите.

Видно от Учредителния акт на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД, едноличен собственик на същото е Община Братя Даскалови. Органите на управление на Дружеството са Общото събрание и Управителя (чл. 7 от Учредителния акт). Функциите на Общото събрание се упражняват от Общински съвет Братя Даскалови, като правомощията му са точно и ясно определени в чл. 8 от Учредителния акт и чл. 19 от Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Община Братя Даскалови в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и категорично не включват създаване на временни комисии за проверка на Дружеството.

С решението си, Общински съвет Братя Даскалови следва да  възложи на кмета на община Братя Даскалови да издаде заповед за проверка в „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД. Императивният характер на цитираните норми изключват категорично възможността тези контролни функции, възложени на Кмета, да се упражняват от Общинския съвет.

С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на разпоредбата на чл. 19, ал. 3 от Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Община Братя Даскалови в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, създавайки временна комисия за проверка дейността на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД, считам Решение №335/03.10.2017 г., потвърдено с Решение №336/31.10.2017 г.  на Общински съвет Братя Даскалови  за  незаконосъобразно.

Съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК: „В административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В последния случай административният орган изисква съответната гаранция“.

Считам, че разпореждането за допускане предварителното изпълнение на Решение №335/03.10.2017 г., обективирано в т.2 от потвърждаващото го Решение №336/31.10.2017 г. на Общински съвет Братя Даскалови е постановено при липса на мотиви и данни за обстоятелствата по чл.60, ал.1 от АПК, обосноваващо предварителното изпълнение на решението.

С оглед изложеното, считам  Решение №335/03.10.2017 г. , прието повторно с Решение №336/31.10.2017 г. на Общински съвет Братя Даскалови за незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Считам също така, разпореждането с което се  допуска предварителното му изпълнение съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК за незаконосъобразно.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Братя Даскалови и Кмета на Братя Даскалови и на Окръжна прокуратура -за сведение, а на Председателя на Административен съд – Стара Загора, по компетентност, ведно с материалите по преписката.

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител      

Създадена: 2017-11-13 13:58:32
Променена: 2020-08-05 22:57:21