Заповед № АК-01-ЗД-336 от 09.11.2017 г. за връщане на Решение №617/26.10.2017 г. на Общински съвет Раднево

Заповед № АК-01-ЗД-336 от 09.11.2017 г. за връщане на Решение  №617/26.10.2017 г.  на Общински съвет Раднево

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

Областен управител на област Стара Загора

 

 

З А П О В Е Д

 

№  ___

 

Стара Загора                    2017 г.

 

На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 39, ал. 3 от ЗОС, чл. 88 и чл. 89 от ЗЕ  във връзка с чл. 117, ал. 8 от ЗЕ

 

В Р Ъ Щ А М

  Решение №617/26.10.2017 г. на Общински съвет Раднево, за ново обсъждане от същия, като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И:

 

  В съответствие с чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-140/02.11.2017 г. са постъпили Решения по Протокол №38 от проведеното на 26.10.2017 г. заседание на Общински съвет Раднево.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №617/26.10.2017 г. на Общински съвет Раднево е незаконосъобразно, поради следните съображения:

  С Решение №617/26.10.2017 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската собственост учредява безвъзмездно право на ползване върху трансформатор, триполюсен разединител, високоволтови предпазители на система табло, ниско напрежение и други в сграда трафопост. Разположен в общинска сграда с идентификатор №61460.75.145.1 в местност „Новите лозя“ в землището на гр. Раднево на СНЦ „Новите лозя“ гр. Раднево, представлявано от председателя Жанета Динева Кичукова за срок до 24.09.2023 г.

  Упълномощава кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно ползване      върху съоръжение – трансформатор, триполюсен разединител, високоволтови предпазители на система табло, ниско напрежение и други в сграда трафопост, в полза на СНЦ „Новите лозя“, със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, ул. „Минчо Стоянов“ №5, вх. Б, ап. 21, представлявано от Жанета Динева Кичукова - Председател на управителния съвет.

В поименно гласуване са участвали 20 общински съветника, като решението е прието единодушно.

  Разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА дава правомощия на общинския съвет да приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината.

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 1 и ал. 4 от Закон за общинската собственост (ЗОС), безвъзмездно право на ползване върху имоти и вещи - частна общинска собственост, се учредява от кмета на общината без търг или конкурс, след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.

На основание цитираните разпоредби, Общински съвет Раднево учредява безвъзмездно право на ползване върху имот – трафопост, актуван с АЧОС №6962/02.07.2010 г., на СНЦ „Новите лозя“.

От изложеното в мотивите става ясно, че съоръжението функционира и захранва с електроенергия всички собственици на имоти в местността „Новите лозя“. Същото се нуждае от поддръжка, която да осигури, както безпроблемната му работа така и необходимата безопасност, за които Общината няма нужния капацитет.

Подчертават се намеренията на сдружението след като им бъде предоставено правото за безвъзмездно ползване да сключи споразумение за поддържане и управление на енергийния обект с ЕВН "България Електроразпределение" ЕАД, както и да го застрахова.

Според Чл. 56, ал. 1 от Закон за собствеността правото на ползване включва правото да се използва вещта съгласно нейното предназначение.

По смисъла на §1 т. 19 ПЗП на ЗЕ трафопостът е „Електрическа уредба“, която е съвкупност от машини, съоръжения и апарати, предназначена за пренасяне, преобразуване и разпределение на електрическа енергия от разпределителната мрежа към крайните консуматори.

 

Съгласно чл. 39, ал. 3 от ЗОС: „В случаите, когато лицата, на които може да се учреди право на ползване, са определени със закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2“ .

Използването на тези съоръжения е уредено в Закона за енергетиката (ЗЕ), като в чл. 88, ал. 1 е определено, че разпределението на електрическа енергия и експлоатацията на електроразпределителните мрежи се осъществяват от оператори на електроразпределителни мрежи - собственици на такива мрежи на обособена територия, лицензирани за извършване на разпределение на електрическа енергия за съответната територия, като според ал. 2 на същия член – разпределението на електрическа енергия е услуга от обществен интерес.

В чл. 89 от ЗЕ се определят правомощията на лицензираните оператори на електроразпределителната мрежа, които са длъжни да осигуряват управление и поддържане на електроразпределителната мрежа, обектите и съоръженията и на спомагателните мрежи в съответствие с техническите изисквания, изискванията за опазване на околната среда, енергийна ефективност и ефективно използване на енергията.

В случая СНЦ „Новите лозя“ не е лицензирано по Закона за енергетиката да обслужва и осигурява управление и поддържане на електроразпределителната мрежа и съоръженията към нея.

Съгласно §4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)  Енергийните обекти и съоръжения, представляващи елементи от съответната преносна или разпределителна мрежа, които към момента на влизането в сила на този закон трябва да бъдат собственост на лицензираните енергийни предприятия, но са собственост на трети лица, се изкупуват от преносното или от съответното разпределително предприятие в зависимост от принадлежността на обекта към мрежите в 12-годишен срок от влизането в сила на закона на 09.12.2003 г. Т.е., следвало е до края на 2015 г. електрическата уредба: „съоръжение – трансформатор, триполюсен разединител, високоволтови предпазители на система табло, ниско напрежение и други, находящи се в трафопост, разположен в общинска сграда с идентификатор №61460.75.145.1 в местност „Новите лозя“ в землището на гр. Раднево да преминат в собственост на лицензираното енергийно предприятие.

Във връзка с обстоятелството, че това не се е случило може да се използва по  аналогия разпоредбата на чл. 117, ал. 8, според която собствениците предоставят ползването на съоръженията на оператора на електропреносната мрежа, съответно на оператора на електроразпределителна мрежа, за целите на преобразуването и преноса на електрическа енергия до други клиенти. Т.е., следва Общински съвет Раднево, като собственик на електрическата уредба, да предостави ползването й директно на енергийното предприятие, а не посредством СНЦ „Новите лозя“ или друг правен субект.

С оглед изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решение №617/26.10.2017 г. за ново обсъждане от Общински съвет Раднево.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Раднево и Кмета на Раднево за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.    

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2017-11-13 14:00:56
Променена: 2020-08-05 22:10:11