Заповед АК-01-ЗД-59 от 09.03.2018 г. за връщане на Решение 367 от 27.02.2018 г. на ОбС Чирпан

Заповед АК-01-ЗД-59 от 09.03.2018 г. за връщане на Решение 367 от 27.02.2018 г. на ОбС Чирпан

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

Областен управител на област Стара Загора

 

 

З А П О В Е Д

 

№ АК-01-ЗД-59 / 09.03.2018 г.

 

 

Стара Загора 2018 г.

На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)

 

 

 

В Р Ъ Щ А М

Решение №367/27.02.2018 г. на Общински съвет Чирпан, за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.


 

М О Т И В И :

 

В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-33/07.03.2018 г. са постъпили Решения по Протокол №32 от проведеното на 27.02.2018 г. заседание на Общински съвет Чирпан.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №367/27.02.2018 г. на Общински съвет Чирпан е незаконосъобразно поради следните съображения:

С Решение №367/27.02.2018 г. Общински съвет Чирпан на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията, чл. 47, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план, Общински съвет – Чирпан дава съгласие, Община Чирпан да сключи предварителен договор за прехвърляне на собственост върху общинско място от 252 кв.м. – част от УПИ VI „Стопански дейности” в кв.54 по плана на гр. Чирпан, по цена, определена с Решение №530/31.03.2007 г. на Общински съвет - Чирпан, а именно:

252/4450 ид.ч. от урегулиран поземлен имот УПИ VI „Стопански дейности” в кв. 54 по плана на гр. Чирпан, за сумата от 5040,00 лв. без ДДС.

Упълномощава Кмета на общината да сключи предварителен договор по реда на Закона за устройство на територията.

В гласуването са участвали 20 общински съветници, от които „За” – 20, „Против” и „Въздържал се” няма.

Чрез Решение №530/31.03.2007 г. Общински съвет Чирпан отменя свое решение №383/15.03.2003 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15 и чл. 17 от ЗУТ и чл. 43, ал. 4 и чл. 5 от НРПУРОИ приема нови пазарни цени за продажба на части от общински поземлени имоти, по населени места.

Съгласно чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, границите на урегулирани поземлени имоти могат да се променят с план за регулация само със съгласието на собствениците им, изразено със заявление и предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи, а когато се променят граници на урегулирани поземлени имоти - общинска собственост, договорът по ал. 3 се сключва по пазарни цени от кмета на общината в писмена форма.

При определяне на пазарната цена горецитирания имот следва да се приложи специалната по отношение на чл. 15, ал. 5 от ЗУТ разпоредба на чл. 41, ал. 2 от Закон за общинската собственост, която гласи: „Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено друго. Началните цени при провеждане на търгове или конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от цените, определени от общинския съвет“.

Невъзможно е чл. 15, ал. 5 от ЗУТ да се явява специална по отношение чл. 41, ал. 2 от ЗОС във връзка с определянето пазарната оценка , защото не предвижда механизъм за изготвяне на тази оценка. Именно затова при определяне пазарната оценка на 252/4450 ид.ч. от урегулиран поземлен имот УПИ VI „Стопански дейности” в кв. 54 по плана на гр. Чирпан, общински съвет Чирпан следва да използва оценка изготвена от независим оценител, която не надвишава данъчната оценка.

С оглед гореизложеното, считам че Решение №367/27.02.2018 г. на Общински съвет Чирпан е незаконосъобразно и следва да се отмени като такова.

С оглед гореизложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решение №367/27.02.2018 г. на Общински съвет Чирпан за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Чирпан и Кмета на Община Чирпан за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.
 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2018-04-11 14:03:21
Променена: 2020-08-05 21:41:00