Заповед АК-01-ЗД-90 от 10.04.2018 г. за връщане на Решение 731 от 29.03.2018 г. на Общински съвет Раднево

Заповед АК-01-ЗД-90 от 10.04.2018 г.  за връщане на Решение  731 от 29.03.2018 г. на Общински съвет Раднево

Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я

Областен управител на област Стара Загора

 

 

З А П О В Е Д

 

№ АК-01-ЗД-90

 

Стара Загора 10.04.2018г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 37, ал. 1, във връзка с т. 1 и т. 2 от Приложение №1 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Раднево

 

В Р Ъ Щ А М

 

Решение №731/29.03.2018 г. на Общински съвет Раднево, за ново обсъждане от същия, като незаконосъобразно.


 

М О Т И В И:


 

В съответствие с чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-39/04.04.2018 г. са постъпили Решения по Протокол №46 от заседание на Общински съвет Раднево, проведено на 29.03.2018 г.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №731/29.03.2018 г. на Общински съвет Раднево е незаконосъобразно, поради следните съображения:

С Решение №731/29.03.2018 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 37, ал. 1 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Раднево, Общински съвет Раднево:

1. Утвърждава ред и условия за провеждане на конкурс за избор на управител на „Издателска къща - Марица Изток“ ЕООД, ЕИК 123521271.

2. Избира комисия за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „управител“ на „Издателска къща - Марица Изток“ ЕООД, ЕИК 123521271, в следния състав:

Председател: Венцислав Димов - общински съветник;

Членове:

1. Гошо Колев - общински съветник;

2. Георги Бинев - общински съветник;

3. Искра Енева - общински съветник;

4. Диньо Калинчев - общински съветник;

5. Мирослав Вълев - началник отдел „Правен“.

3. Възлага на Кмета на Община Раднево извършването на всички последващи действия, произтичащи от настоящото решение.

В гласуването са участвали 19 общински съветници, като решението е прието единодушно.

Съгласно чл. 37, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Раднево, управлението на едноличните търговски дружества с общинско участие се възлага след провеждане на конкурс по ред и условия, утвърдени от Общинския съвет съгласно Приложение №1, неразделна част от наредбата.

Т. 1 и т. 2 от Приложение №1 установяват, че конкурсът се провежда от комисия, в чийто състав се включват най-малко трима общински съветници и двама представители на общинска администрация, като въз основа на решението на Общински съвет за откриване на конкурса, Кметът на общината издава заповед, с която определя представителите на общинска администрация в състава на комисията.

С Решение №731/29.03.2018 г. Общински съвет Раднево избира комисия в състав пет общински съветници и един представител на Общинска администрация Раднево, което е в противоречие с постановеното в т. 1 от Приложение №1 изискване за участие на минимум двама представители на Общинска администрация.

С поименното определяне на представител на Общинска администрация, Общински съвет Раднево нарушава и т. 2 от Приложение №1 от Наредбата, тъй като определянето на представителите на Общинска администрация се извършва със заповед на Кмета на общината.

Същевременно съставът на така сформираната комисия включва четен брой представители, което е в противоречие с разпоредба от цитираната по-горе Наредба.

Не на последно място, също така определения състав на комисията би създал затруднения, както при сформиране на кворум и мнозинство, така и при гласуване.

Решение №731/29.03.2018 г., с което Общински съвет Раднево открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Издателска къща - Марица Изток“ ЕООД не съдържа минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността, условията на конкурса, необходимите документи, мястото и сроковете за подаването им.

С оглед изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, връщам Решение №731/28.03.2018 г. за ново обсъждане от Общински съвет Раднево.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет – Раднево и Кмета на Община Раднево за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.

 


 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2018-04-11 14:22:18
Променена: 2020-08-05 23:11:17