Заповед АК-02-ЗД-39 от 04.11.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Братя Даскалови за 2019 г.

Заповед АК-02-ЗД-39 от 04.11.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Братя Даскалови за 2019 г.

З А П О В Е Д

 

№АК-02-ЗД-39

 

Стара  Загора 04.11.2019 г.

 

  На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл.23, ал.1, 2 и 3, чл.30, ал.1 и чл.38, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и предвид резултатите от гласуването в изборите за общински съветници и за кметове, проведено на 27 октомври 2019 г., обявени от Общинска избирателна комисия Братя Даскалови  

 

     С В И К В А М:   

 

 Първото заседание на новоизбрания общински съвет Братя Даскалови на 12.11.2019 г. от 12,00 часа, при следния дневен ред:

 1.  Връчване на удостоверенията на новоизбраните общински съветници и кметове;

 2. Полагане на клетва по чл.32, ал.1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници, новоизбрания кмет на Община Братя Даскалови и новоизбраните кметове на кметства на територията на община Братя Даскалови, за което същите да подпишат клетвен лист;

 3. Избиране на Председател на Общински съвет Братя Даскалови.

 

     Н А Р Е Ж Д А М:

 

    I. На Временно изпълняващия длъжността Кмет на община Братя Даскалови:

    1. Да създаде необходимата организация по подготовката и провеждането на Първото заседание на новоизбрания общински съвет, в съответствие с действащото законодателство;

      2. Да уведоми и покани за участие в заседанието новоизбраните общински съветници и кметове съгласно решенията на ОИК Братя Даскалови;

 II. Съгласно разпоредбата на чл.23, ал.3 от ЗМСМА първото заседание на новоизбрания общински съвет да се открие и ръководи от най- възрастния общински съветник до избиране на председател на съвета.

 Заповедта да се доведе до знанието на Временно изпълняващия длъжността кмет на Община Братя Даскалови и общинската администрация по електронния обмен, за сведение и изпълнение.

 Заповедта да се огласи чрез средствата за масова информация на територията на община Братя Даскалови и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора.

 

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА / П /

Областен управител 

Създадена: 2019-11-05 12:25:48
Променена: 2020-08-12 23:54:23