Заповед № ДС-ЗД-10/07.02.2023 г. за одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план/ Трасировъчен план за обект: „Реконструкция на водоснабдителна система „Ръжена“, Подобект: „Реконструкция на тласкателни водопроводи“, находящ се в землищата на с. Черганово, с. Кънчево, с. Ръжена на община Казанлък и землищата на гр. Мъглиж, с. Тулово, с. Ягода на община Мъглиж, област Стара Загора

Заповед № ДС-ЗД-10/07.02.2023 г. за одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план/ Трасировъчен план за обект: „Реконструкция на водоснабдителна система „Ръжена“, Подобект: „Реконструкция на тласкателни водопроводи“, находящ се в землищата на с. Черганово, с. Кънчево, с. Ръжена на община Казанлък и землищата на гр. Мъглиж, с. Тулово, с. Ягода на община Мъглиж, област Стара Загора
Създадена: 08.02.2023 10:10
Обновена: 23.05.2024 13:21