Заповед №ДС-ЗД-119/03.07.2020 г. за разрешение изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора

Заповед №ДС-ЗД-119/03.07.2020 г. за разрешение изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора

З А П О В Е Д

№  ДС –ЗД - 119

Стара Загора    03.07.2020 г.

На основание чл.124 а, ал. 3 и ал. 7, във връзка с чл.124 б, ал. 1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) и искане за разрешение изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план  (ПУП-ПП) с вх. № ДС-241/17.06.2020 г., допълнено  с писмо с вх. № ДС-241-[2]/19.06.2020 г.  от инж. Румен Райков – Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.

РАЗРЕШАВАМ:

На „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, ЕИК 833066300, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ №62 представлявано от инж. Румен Райков – Управител, да възложи изработване на ПУП – Парцеларен план за Обект: „Реконструкция на водоснабдителна система „Ръжена“, Подобект: „Реконструкция на тласкателни водопроводи“, находящ се в неурбанизираните територии на община Казанлък– землището на с. Черганово, с. Кънчево, с. Ръжена  и община Мъглиж – землището на гр. Мъглиж, с. Тулово и с. Ягода, област Стара Загора.

Съгласно чл. 124 б, ал. 1 от ЗУТ с настоящето разрешение се одобрява заданието по чл. 125 от същия. В него е предвидено реконструкция на водоснабдителна система „Ръжена“, в т. ч. реконструкция на тласкателните водопроводи.

Реконструкцията се налага поради напреднала амортизация, налагаща чести аварийни спирания и силно намаление на водоподаването за град Стара Загора и последващи дълги периоди на промивка (72h) на цялата система след отстраняване на аварията.

Трасето на водопровода започва от БПС 1 в землището на с. Черганово и БПС 2 в землището на с. Кънчево и преминава през землищата на с. Ръжена, гр. Мъглиж, с. Тулово и с. Ягода до помпена станция  (ПС) „Ягода“. Дължината на главния събирателен водопровод от БПС 2 (с. Кънчево) по ПС „Ягода“ е 7796,01 m. Общата дължина на тласкателните водопроводи до главния събирателен водопровод е 1519,81 m.

 Към заявлението са приложени: Задание за изработване на ПУП- Парцеларен план за обект: „Реконструкция на водоснабдителна система „Ръжена“, Подобект: „Реконструкция на тласкателни водопроводи“, находящ се в неурбанизираните територии на община Казанлък– землището на с. Черганово, с. Кънчево, с. Ръжена  и община Мъглиж – землището на гр. Мъглиж, с. Тулово и с. Ягода, област Стара Загора,  опорен план и писмо изх. №КОС-01-3115(1) от 24.06.2020 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора.

 Проектът да се изработи, съгласно определените със заданието параметри, от правоспособно техническо лице, да отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията, Закон за опазване на околната среда, Закон за опазване на културното наследство, Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони,  Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, както и други нормативни актове, касаещи изработката на ПУП-ПП.

Възложителя да съгласува проекта за ПУП-ПП със заинтересуваните централни и териториални администрации, общините Казанлък и Мъглиж, а при необходимост - и със специализираните контролни органи.

Проектът за ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура, следва да бъде внесен за разглеждане от Областен експертен съвет по устройство на територията на основание чл. 128, ал. 12, т. 1 от ЗУТ и одобрен по реда на чл. 129, ал. 3, т. 1 от ЗУТ.

Заповедта да се изпрати на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за сведение, предвид разпоредбите на чл. 10 от Закона за водите.

Съгласно чл. 124 б, ал. 3, ал. 4 от ЗУТ настоящата заповед се публикува на интернет страницата на областта и се изпраща на съответните общини за разгласяване по реда на чл. 2, като същата не подлежи на оспорване.

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2020-07-03 12:27:52
Променена: 2020-10-30 15:56:44