ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-150 от 18.12.2019 г. за одобряване плана на новообразуваните имоти за местностиза местност „Абаята”, находяща се в землището на гр. Казанлък, община Казанлък“ в частта относно новообразувани имоти с идентификатори: 35167.306.6 и 35167.306.12

ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-150 от 18.12.2019 г. за одобряване плана на новообразуваните имоти за местностиза местност „Абаята”, находяща се в землището на гр. Казанлък, община Казанлък“ в частта относно новообразувани имоти с идентификатори: 35167.306.6 и 35167.306.12

ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-150
от 18.12.2019 г.


     На основание чл. 32, ал. 1 от Закон за администрацията, във връзка с §4к, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи и решение №210 от 01.04.2019 г., влязло в законна сила на 03.10.2019 г., по гражданско дело №2788/2018 г. на Районен съд-Казанлък одобрявам
плана на новообразуваните имоти в М 1:1000, както и регистър на новообразуваните имоти, неразделна част от плана, за земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местност „Абаята”, находяща се в землището на гр. Казанлък, община Казанлък“ в частта относно новообразувани имоти с идентификатори: 35167.306.6 и 35167.306.12.
     В първоначално одобрения ПНИ за местност „Абаята“, землище на гр. Казанлък се извършват следните промени:
1.    За новообразуван имот с идентификатор 35167.306.6, с площ от 743 кв. м и
2.    За новообразуван имот с идентификатор 35167.306.12, с площ от 481 кв. м,
в регистъра се заличава община Казанлък и като собственик се вписва Богдана Христова Петкова, като единствен наследник на Христо Поп Георгиев (Христо Георгиев Георгиев съгласно Удостоверение за наследници №943/01.06.2015 г.), съгласно Решение №01 от 20.02.2007 г. на Общинска служба по земеделие гр. Казанлък.
     Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
   Заповедта подлежи на обжалване чрез Областния управител на област Стара Загора пред Районен съд – гр. Казанлък, в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

 

Създадена: 2019-12-19 14:11:15
Променена: 2020-08-12 23:13:32