Заповед №ДС-ЗД-157/24.08.2020 г. за разрешение изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора

Заповед №ДС-ЗД-157/24.08.2020 г. за разрешение изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора

З А П О В Е Д

№ДС-ЗД-157

Стара Загора 24.08.2020 г.

На основание чл.124 а, ал. 3, ал. 7 и ал. 9, във връзка с чл.124 б, ал. 1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) и искане за разрешение изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план  (ПУП-ПП) с вх. №ДС-316/13.08.2020 г. от Жаклина Смилянова - съгласно Пълномощно с рег.№ 16520 от 19.12.2014 г. от инж. Румен Райков – Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.

РАЗРЕШАВАМ:

На „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, ЕИК 833066300, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ №62 представлявано от инж. Румен Райков – Управител, да възложи изработване на ПУП – Парцеларен план за Обект: „Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС „Ягода“ - втори подем – ПС „Ягода“ - трети подем - Деривация 1 - Деривация 2 - Деривация 3 - Деривация 4 - Деривация 5 до НР 11 000 м3 на територията на община Мъглиж и община Стара Загора“.

Съгласно чл. 124 б, ал. 1 от ЗУТ с настоящето разрешение се одобрява заданието по чл. 125 от същия. В него е предвидено реконструкция на тласкателен водопровод от ПС „Ягода“ - втори подем – ПС „Ягода“ - трети подем - Деривация 1 - Деривация 2  - Деривация 3 - Деривация 4 - Деривация 5 до НР 11 000 м3, както и проектът за ПУП-ПП да бъде изработен в един етап, в срок от 30 дни.

Трасето на водопровода започва от УПИ XII-1283 в урбанизираната територия на с. Ягода, община Мъглиж, продължава през землището на същото село, преминава през землището на с. Змейово, община Стара Загора, землището на гр. Стара Загора и завърша в имот с идентификатор 68850.529.2 в урбанизираната територия на гр. Стара Загора, съгласно приложения към заявление с вх. № ДС-316/13.08.2020 г., списък на засегнатите имоти.

Към заявлението са приложени: Техническо задание за изработване на ПУП- ПП за обект: „Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС „Ягода“ - втори подем – ПС „Ягода“ - трети подем - Деривация 1 - Деривация 2  - Деривация 3 - Деривация 4 - Деривация 5 до НР 11 000 м3 на територията на община Мъглиж и община Стара Загора“,  Ситуационен план и Списък на засегнатите имоти за същия обект, както и писмо изх. №КОС-01-3790(1) от 12.08.2020 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора.

 Проектът да се изработи, съгласно определените със заданието параметри, от правоспособно техническо лице, да отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията, Закон за опазване на околната среда, Закон за опазване на културното наследство, Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони,  Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, както и други нормативни актове, касаещи изработката на ПУП-ПП.

Възложителят да съгласува проекта за ПУП-ПП със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост - и със специализираните контролни органи.

Проектът за ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура, следва да бъде внесен за разглеждане от Областен експертен съвет по устройство на територията на основание чл. 128, ал. 12, т. 1 от ЗУТ и одобрен по реда на чл. 129, ал. 3, т. 1 от ЗУТ.

Заповедта да се изпрати на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за сведение, предвид разпоредбите на чл. 10 от Закона за водите.

Съгласно чл. 124 б, ал. 3, ал. 4 от ЗУТ настоящата заповед се публикува на интернет страницата на областта и се изпраща на съответните общини за разгласяване по реда на ал. 2, като същата не подлежи на оспорване.

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2020-08-26 13:40:05
Променена: 2020-12-02 20:49:42