Заповед №ДС-ЗД-160 от 02.09.2020 г. на Областния управител за определяне на спечелил електронен търг за продажба на имот в с. Борилово, УПИ VIІ общ., кв.60

Заповед №ДС-ЗД-160 от 02.09.2020 г. на Областния управител за определяне на спечелил електронен търг за продажба на имот в с. Борилово, УПИ VIІ общ., кв.60

ЗАПОВЕД

№ ДС – ЗД – 160

гр. Стара Загора         02.09.2020 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, Протокол за проведен електронен търг с явно наддаване от 01.09.2020 г., генериран от ЕППИ и подписан от членовете на тръжната комисия с КЕП, назначена със Заповед №ДС-ЗД-114 от 17.06.2020 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост

О П Р Е Д Е Л Я М:

РУСИ СЛАВОВ, ……. за спечелил електронен търг за продажба на недвижим имотчастна държавна собственост, представляващ:

            Незастроен УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТУПИ VІІОБЩ.  (седми), целият с площ 567 (петстотин шестдесет и седем) кв. м в кв. 60 (шестдесет) по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора, област Стара Загора, утвърден със Заповед №2529 от 16.12.1982 г. при съседи: изток – УПИ VІIІОБЩ. (осми), юг – улица, запад – УПИ ОБЩ. (шести), север – край на регулация (Скица №1126/01.06.2020 г.).

     Имотът е актуван с АЧДС №7822/10.06.2013 г., утвърден от Областния управител, вписан в Служба по вписванията – Стара Загора с вх. рег. №5872 от 11.06.2013 г., том XVI, Акт №168, н. д. №3307, партида: 101101 и Акт №9893/12.06.2020 г. за поправка на АЧДС №7822/10.06.2013 г. на основание чл. 72, ал. 2 от ЗДС, вписан в Служба по вписванията – Стара Загора на 12.06.2019 г. с вх. рег. №4602, том ХІV, акт №30, н. д. 2128/2020 г., партида: 101101, R-4581. Данъчната оценка е: 1182,50 лв.

Продажната цена на гореописания имот е в размер на: 17 450 лв. (седемнадесет хиляди четиристотин и петдесет лева), без включен ДДС, от които 1 000 лв. (хиляда лева) са внесени от РУСИ СЛАВОВ, като депозит за участие в търга.

На основание чл. 57, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта РУСИ СЛАВОВ, следва да заплати:

  • По банкова сметка на ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” – UNCRBGSF, сумата от: 20 358,80 лв. (двадесет хиляди триста петдесет и осем лева, осемдесет стотинки), включваща:
  • сумата от 16 450 лв. (шестнадесет хиляди четиристотин и петдесет лева), представляваща разлика между: 1) стойността на имота, достигната на търга: 17 450 лв. (седемнадесет хиляди четиристотин и петдесет лева) и 2) приспаднатият депозит: 1 000 лв. (хиляда лева);
  • 20 % ДДС върху данъчната основа, определена съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, съобразно чл. 15 от ППЗДДС, в размер на: 3559,80 лв. (три хиляди петстотин петдесет и девет лева, осемдесет стотинки);
  • 2% режийни разноски от стойността на продажната цена, съгласно §3, ал. 1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на: 349 лв. (триста четиридесет и девет лева);
  • По банкова сметка на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА (IBAN) BG62UNCR70008422236384, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк” АД, гр. Стара Загора - UNCRBGSF, код за вид плащане: 442500, сумата от: 436,25 лв. (четиристотин тридесет и шест лева, двадесет и пет стотинки), представляваща: данък за прехвърляне на имуществото2,5% от пазарната цена, съгласно чл. 47, ал. 2, във връзка с чл. 46, ал. 2 и чл. 2 от ЗМДТ.
  • По банкова сметка на АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА (IBAN) BG21 CREX 9260 3114 5487 01, BIC код на “ТОКУДА БАНК” АД – CREXBGSF сума в размер на: 17,45 лв. (седемнадесет лева, четиридесет и пет стотинки), представляваща такса вписване 0,1% от цената на имота, но не по-малко от 10 лв., съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията,.

За извършеното плащане да се представят съответните платежни документи, до изтичане на 14 (четиринадесет) дневния срок от влизане в сила на настоящата заповед.

Въз основа на влязлата в сила заповед и надлежен документ за извършено плащане, да се сключи договор за продажба на имота – предмет на търга, в 7 (седем) дневен срок от представянето на документа, удостоверяващ плащането.

Ако спечелилият търга участник не внесе цената, се приема, че се е отказал от сключването на договора, като внесеният от него депозит се задържа.

Заповедта да се съобщи на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс (чл. 55, ал. 2 от ППЗДС).

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните участници по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от съобщаването и пред Административен съд Стара Загора.

На основание чл. 56 от ППЗДС настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Стара Загора, както и на интернет страницата на съответното ведомство.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Директор на Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Стара Загора.

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2020-09-04 09:02:51
Променена: 2020-09-25 13:34:33