Заповед №ДС-ЗД-17/03.02.2021 г. за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна държавна собственост

Заповед №ДС-ЗД-17/03.02.2021 г. за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна държавна собственост

З А П О В Е Д

№ДС-ЗД-17

Стара Загора    03.02.2021   г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, заявление с вх. №ДС-35/25.01.2021 г., Протокол №2/29.01.2021 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-82/10.04.2020 г., допълнена със Заповед №ДС-ЗД-126 от 15.07.2020 г. на Областния управител, Оценителски доклад № 3117n от 22.10.2020 г., изготвен от „КОРЕКТ КОНСУЛТ” ООД, гр. Стара Загора, ЕИК 123624497, представлявано от управителя инж. Димо Кирев Димов

 

НАРЕЖДАМ:

1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна държавна собственост, а именно:

            Свободна площ от 71,50 кв. м (6,50 м х 11,00 м) – част от застроен поземлен имот с идентификатор 68850.516.15 по КККР на град Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-1/07.01.2008 г. на ИД на СГКК, целият с площ 2830 кв. м, с адрес: гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, с номер по предходен план: квартал: 5, парцел: II, актуван с АДС (частна) №7522/06.12.2012 г., определена със Схема за разполагане на слънцезащитно съоръжение в УПИ IIПРОФСЪЮЗЕН ДОМ в кв. 5 по плана на гр. Стара Загора, приета с решение по т. 6.11 от протокол №34/16.09.2020 г. на ЕСУТ при Община Стара Загора и одобрена от главния архитект на Община Стара Загора. Имотът е актуван с АДС (частна) №7522/06.12.2012 г.

            Площта е обособена в северозападния ъгъл на ПИ с идентификатор 68850.516.15 и е с граници: изток - 3 м отстояние от СОС с идентификатор 68850.516.15.1.3 (таверна „Елада“), запад - 1,50 м от СОС с идентификатор 68850.516.2.1 (жилищен блок от западна страна на имота), север – ПИ с идентификатор 68850.515.73 (бул. „Цар Симеон Велики“), юг – на дължина 11 м от бул. „Цар Симеон Велики“.

2. Срок за отдаване под наем: Имотът се отдава под наем за срок от ПЕТ години.

3. Предназначение на имота: ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

4. Първоначална тръжна месечна наемна цена: 425 лв. (четиристотин двадесет и пет лева), без включен ДДС.

*За периода на извънредната епидемична обстановка и ограничителни мерки във връзка с КОВИД-19, при изискванията за увеличено разстояние между масите и посетителите, достигнатата на търга месечна наемна цена ще бъде намалена с 20%.

5. Начин на плащане и срок: наемната цена се заплаща всеки месец по банков път от 1-во до 10–то число на текущия месец по сметка на Областна администрация Стара Загора.

6. Търгът да се проведе на: 10.03.2021 г. от 10.00 ч. в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108.

7. Депозит за участие: 50 лв. (петдесет лева). Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, гр. Стара Загора – UNCRBGSF.

8. Цена на тръжната документация: 120 лв. (сто и двадесет лева), с включен ДДС. Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, гр. Стара Загора – UNCRBGSF.

Тръжните книжа се получават в стая №508, етаж 5, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. от 08.02.2021 г. до 08.03.2021 г. (включително), след представяне на документ за платена цена.

9. Заявления за участие се приемат в центъра за административно обслужване на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. от 08.02.2021 г. до 08.03.2021 г. (включително).

10. Оглед на обекта се извършва: от 22.02.2021 г. до 26.02.2021 г. (включително) от 9.00 ч. до 17.30 ч. след предварителна заявка в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (АКРРДС) в Областна администрация Стара Загора.  

За по-голяма оперативност: телефон: (042) 613 258 – Екатерина Димитрова – старши експерт РДС в дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора.

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

 

Създадена: 2021-02-04 14:38:37
Променена: 2021-07-25 18:55:32