ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-181 от 03.07.2018 г. за одобряване плана на новообразуваните имоти за местност "Орта бозалък"”, находяща се в землището на гр. Стара Загора

ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-181 от 03.07.2018 г. за одобряване плана на новообразуваните имоти за местност "Орта бозалък"”, находяща се в землището на гр. Стара Загора

ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-181

от 03.07.2018 г.

     На основание чл. 32, ал. 1 от Закон за администрацията, §4к, ал. 6 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи одобрявам плана на новообразуваните имоти в М 1:1000, както и Регистъра на новообразуваните имоти, неразделна част от плана, за земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местността „Орта бозалък”, находяща се в землището на гр. Стара Загора, община Стара Загора.

     Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез Областния управител на област Стара Загора пред Административен съд – Стара Загора в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

 

 

Създадена: 2018-07-16 05:45:59
Променена: 2020-06-02 12:18:24