Заповед №ДС-ЗД-198/16.11.2020 г. за одобряване на планове на новообразуваните имоти за местности: „През реката”, „Реката”, „Тевекчийка”, „Кара Севрия”, „Марашите”, „До стопанския двор”, „Козу кулак”, „До селото”, „Гробищата”, „Калето”, „Габрова кория”, „Чатала”, находящи се в землището на село Малка Верея, община Стара Загора

Заповед №ДС-ЗД-198/16.11.2020 г. за одобряване на планове на новообразуваните имоти за местности: „През реката”, „Реката”, „Тевекчийка”, „Кара Севрия”, „Марашите”, „До стопанския двор”, „Козу кулак”, „До селото”, „Гробищата”, „Калето”, „Габрова кория”, „Чатала”, находящи се в землището на село Малка Верея, община Стара Загора

     З А П О В Е Д

  №ДС-ЗД-198

     Стара Загора  16.11.2020 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закон за администрацията, във връзка с §4к, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи

ОДОБРЯВАМ:

Планове на новообразуваните имоти в М 1:1000, както и Регистри на новообразуваните имоти, неразделна част от плановете, за земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местности: „През реката”, „Реката”, „Тевекчийка”, „Кара Севрия”, „Марашите”, „До стопанския двор”, „Козу кулак”, „До селото”, „Гробищата”, „Калето”, „Габрова кория”, „Чатала”, находящи се в землището на село Малка Верея, община Стара Загора“.

На основание § 19, ал. 1 от ЗИД на АПК жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез Областния управител на област Стара Загора пред Районен съд – гр. Стара Загора, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

 

 ГЕРГАНА МИКОВА                    

Областен управител

Приложение: Държавен вестник  бр.100 от 24.11.2020 г. 

 

Създадена: 2020-11-23 13:55:32
Променена: 2021-07-25 19:40:47