Заповед № ДС - ЗД – 223/ 04.07.2017г. за право на прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за изграждане на обект: „Ел. провод 110 kV „Венера” – етап II изместване – втори вариант, първи етап”

Заповед № ДС - ЗД – 223/ 04.07.2017г. за право  на прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за изграждане на обект: „Ел. провод 110 kV „Венера” – етап II изместване – втори вариант, първи етап”

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

Областен управител на област Стара Загора

 

З А П О В Е Д

№  ДС-ЗД-223

Стара Загора  04.07.2017 г.

 

            На основание чл.32, ал.1 и чл.31, ал.1, т.3 от Закона за администрацията, чл.193, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), т.3 от Решение № 237/27 април 2017 г. на Министерски съвет, както и искане с вх. № ДС-314/ 31.08.2016 г.  от „Мини Марица - изток” ЕАД, доп. с вх. № ДС-314/20.06.2017 г.

 

 У Ч Р Е Д Я В А М:

 

На „МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК” ЕАД – гр. Раднево, със седалище и адрес на управление община Раднево, гр. Раднево 6260, ул. ”Георги Димитров” № 13, регистрирано с ЕИК 833017552, представлявано от Андон Петров Андонов - Изпълнителен директор:

 

            ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за изграждане на обект: „Ел. провод 110 kV „Венера” – етап II изместване – втори вариант, първи етап, съгласно одобрения с Протокол № 4/21.12.2015 г., Решение № 30 от Общински съвет- Раднево, подробен устройствен план - парцеларен план за гореописания обект,

през следните държавни имоти – публична държавна собственост:

            1. Имот №000001 с площ 29,169 дка ( двадесет и девет дка, сто шестдесет и девет кв.м) в землището на с. Бели бряг, общ. Раднево, с начин на трайно ползване водостоп. съоръжение, в управление на Министъра на земеделието и храните съгласно Акт за публична държавна собственост №7411 от 29.10.2012 г., вписан в  Служба по вписванията – Раднево към Агенция по вписванията, Акт №134, вх. рег. №2411/07.11.2012 г., том VIII, дело №1536/2012 г., при граници на имота: Землищна граница; им. №000165 - пасище, мера; им. №000167 - канал; им. №000166 - пасище, мера; им. №000002 - водостоп. съор.; им. №034040 - ливада; им. №000077 - канал; им. №000079 - др.воден терен; им. №000029 - канал; им. №000088 - др.воден терен; им. №000078 - канал; им. №000030 - храсти; им. №000058 - храсти; им. №000004 - пасище, мера; им. №000132 - пасище, мера; им. №000094 - жил.територия. В имота попада корекция на р. Сазлийка.

      Ограниченото право за прокарване в полза на „Мини Марица - изток” ЕАД, гр. Раднево през имота по т.1 е с площ на сервитута 273 кв.м ( двеста седемдесет и три кв. м);

          2.Имот №000002 с площ 52,228 дка( петдесет и два дка, двеста двадесет и осем кв.м) в землището на с. Бели бряг, общ. Раднево, с начин на трайно ползване  водостоп. съоръжение, в управление на Министъра на земеделието и храните съгласно Акт за публична държавна собственост №8660 от 18.07.2016 г., вписан в Служба по вписванията – Раднево към Агенция по вписванията, Акт №26, вх. рег. №1277/21.07.2016 г, том IV, дело №613/2016 г.,  при граници на имота: им. №000001 - водостоп. съор., землищна граница; им. №000003 - водостоп. съор.; им. №000018 - полски път; им. №034040 - ливада;

      Ограниченото право за прокарване през имота по т. 2 е с площ на сервитута 995 кв.м ( деветстотин деветдесет и пет кв. м);

           3.Имот №000003 с площ 9,102 дка( девет дка, сто и два кв.м) в землището на с. Бели бряг, общ. Раднево, с начин на трайно ползване  водостоп. съоръжение, в управление на Министъра на земеделието и храните съгласно Акт за публична държавна собственост №8661 от 18.07.2016 г., вписан в Служба по вписванията – Раднево към Агенция по вписванията, Акт №27, вх. рег. №1278/21.07.2016 г.,  том IV, дело №614/2016 г., при граници на имота: им. №000002 - водостоп. съоръжение, землищна граница; им. №000020 - полски път; им. №000018 - полски път.

     Ограниченото право за прокарване през имота по т. 3. е с площ на сервитута 229 кв.м ( двеста двадесет и девет кв. м);

           4.Имот №000048 с площ 16,415 дка ( шестнадесет дка, четиристотин и петнадесет кв.м) в землището на с. Бели бряг, общ. Раднево, с начин на трайно ползване  водостоп. съоръжение, в управление на Министъра на земеделието и храните съгласно Акт за публична държавна собственост №7412 от 29.10.2012 г., вписан в Служба по вписванията – Раднево към Агенция по вписванията, Акт №135, вх. рег. №2412/ 07.11.2012 г., том VIII, дело №1537/2012 г, при граници на имота: землищна граница; им. №000045 - път IV кл.; им. №000046 - пасище, мера; им. №000047 - отводнит. канал; им. №000049 - пасище, мера; им. №000051 - вътрешна река; им. №000054 - канал; им. №000145 - водостоп. съор.; им. №000060 - полски път. В имота попада корекция на р. Сазлийка.

             Ограниченото право за прокарване през имота по т. 4 е с площ на сервитута 220 кв.м ( двеста и двадесет кв. м);

               5.Имот №000145 с площ 3,147 дка ( три дка, сто четиридесет и седем кв.м) в землището на с. Бели бряг, общ. Раднево, с начин на трайно ползване  водостоп. съоръжение, в управление на Министъра на земеделието и храните съгласно Акт за публична държавна собственост №8662 от 18.07.2016 г., вписан в Служба по вписванията – Раднево към Агенция по вписванията, Акт №29, вх. рег. №1280/21.07.2016 г., том IV, парт.38258, при граници на имота: им. №000048 - водостоп.съор.; им. №000054 - канал; им. №000146 – вътрешна река; им. №000060 – полски път.

            Ограниченото право за прокарване през имота по т.5 е с площ на сервитута 120 кв.м ( сто и двадесет кв. м);

           6.Имот №000146 с площ 12,022 дка( дванадесет дка, двадесет и два кв.м) в землището на с. Бели бряг, общ. Раднево, с начин на трайно ползване  вътрешна река, в управление на Министъра на земеделието и храните съгласно Акт за публична държавна собственост №8663 от 18.07.2016 г., вписан в Служба по вписванията – Раднево към Агенция по вписванията, Акт №28, вх. рег. №1279/21.07.2016 г., том IV, дело №615/2016 г., при граници на имота: им. №000145 - водостоп.съор.; им. №000054 - канал; им. №000149 – водостоп. съор.; им. №000060 – полски път.

         Ограниченото право за прокарване през имота по т. 6 е с площ на сервитута 439 кв.м ( четиристотин тридесет и девет кв. м);

            7.Имот №000020 с площ 18,870 дка ( осемнадесет дка, осемстотин и седемдесет кв.м) в землището на с. Рисиманово, общ. Раднево, с начин на трайно ползване  вътрешна река, в управление на Министъра на земеделието и храните съгласно Акт за публична държавна собственост №7443 от 30.10.2012 г., вписан в Служба по вписванията – Раднево към Агенция по вписванията, Акт №187, вх. рег. №2481/12.11.2012г., том VIII, дело №1589/2012 г., при граници на имота: им. №000021 - водостоп.съор.; им. №000019 - храсти; им. №000018 - водостоп. съор.; им. №000013 - храсти; землищна граница; им. №000022 - водостоп.съор. В имота попада корекция на р. Сазлийка.

         Ограниченото право за прокарване през имота по т. 7 е с площ на сервитута 233 кв.м ( двеста тридесет и три кв. м);

              8. Имот №000113 с площ 29,388 дка( двадесет и девет дка, триста осемдесет и осем кв.м) в землището на с. Рисиманово, общ. Раднево, с начин на трайно ползване водостоп. съор., в управление на Министъра на земеделието и храните съгласно Акт за публична държавна собственост №7392 от 26.10.2012 г., вписан в Служба по вписванията – Раднево към Агенция по вписванията, Акт №73, вх. рег. №2342/01.11.2012 г., том VIII, дело №1475/2012 г., при граници на имота: им. №039006 - пасище, мера.; им. №000112 - водостоп. съор.; им. №000099 - път IV кл.; землищна граница; им. №000124 – гора в зем. земи; им. №000135 - полски път; им. №000127 - гора в зем. земи; им. №043006 - пасище, мера; им. №000154 - гора в зем. земи; им. №039006 - пасище, мера; им. №000153 – гора в зем. земи. В имота попада корекция на р. Сазлийка.

               Ограниченото право за прокарване през имота по т. 8 е с площ на сервитута 214 кв.м ( двеста и четиринадесет кв. м).

   Горепосоченото право на прокарване върху засегнатите държавни имоти по т.1 - т. 8 се учредява за сумата от 6617 лв. (шест хиляди шестстотин и седемнадесет лева) без ДДС, съгласно експертна оценка за пазарната му стойност, изготвена от  „ЦЕСИ КОНСУЛТ плюс” ООД, гр. София – лицензиран оценител със сертификат, издаден от Камарата на независимите оценители в България.

 

                                                      МОТИВИ:

 

        В Областна администрация Стара Загора постъпи заявление с вх. № ДС-314/ 31.08.2016 г., доп. с вх.№ ДС-314/20.06.2017 г. от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор на „Мини Марица – изток” ЕАД – гр. Раднево, за учредяване право на прокарване за изграждане на електропровод 110 kV за обект: Ел. провод 110 kV „Венера” – етап II изместване – втори вариант, първи етап”, в полза на „Мини Марица - изток” ЕАД, гр.Раднево, като преминава през осем държавни имота в землищата на с. Бели бряг и с. Рисиманово, общ. Раднево.

         След като се запознах с представените по преписката документи, намирам за установено следното:

        Работният проект „Ел. провод 110 kV „Венера” – етап II изместване – втори вариант, първи етап” е разработен на база на изготвени от „Минипроект” ЕАД  през м.май и м. юни на 2012 година технико – икономически оценки на варианти за изместване на електропровода, като е избран да бъде разработен в работен вид по Втори Вариант, предлагайки най – добро проектно решение по следните икономически и технически критерии:

  • Вариантът е съобразен изцяло със съществуващото положение на ВЛ 110 kV;
  • Вариантът осигурява развитието на минните работи и реализирането на границата по откривка на Рудник „Трояново – север” за дълъг експлоатационен период – до 2060 година при минимални експлоатационни разходи;
  • Вариантът осигурява развитието на минните работи и реализирането на границата по откривка на Рудник „Трояново – север” за дълъг експлоатационен период – до 2060 година при минимални експлоатационни разходи;
  • Осигурява се пределно допустимото разстояние от границата по откривката, съгласно инженерно – геоложките условия за района от 500 м;
  • Отпадането на съоръженията във връзка с напредването на минните работи (Подстанция №1, обслужваща минните консуматори на Рудник „Трояново – север” и Рудник „Трояново – 1”) дава възможност инвестицията да бъде разделена на два етапа – преди 2030 година и след нея;
  • Трасето на електропровода не преминава през земи от горския фонд;
  • В зависимост от условията на терена, вариантът позволява минималната употреба на опъвателни стълбове и е постигната минимална дължина на линията с цел намаляване на строително – монтажните дейности и финансови разходи.

 

         Разпоредбата на чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията постановява, че правото да се прокарат отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през държавни поземлени имоти се учредява, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на областния управител.

         Горепосоченото право на прокарване върху засегнатите държавни имоти по т.1 - т. 8 се учредява за сумата от 6617 лв. (шест хиляди шестстотин и седемнадесет лева) без ДДС, съгласно т. 2 от Решение №237 от 27 април 2017 г. на Министерски съвет..

        За учреденото право на прокарване „Мини Марица – изток” ЕАД – гр. Раднево заплаща по банкова сметка на Областна администрация – Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, (BIC) UNCRBGSF на “уНИкРЕДИТ бУЛБАНК” Стара Загора сумата в размер на 8101,21 лв. (осем хиляди сто и един лева и двадесет и една стотинки) представляваща:

 

-пазарната стойност на правото в размер на  6617,00 лв. (шест хиляди шестстотин и седемнадесет лева);

-2% режийни разноски върху пазарната стойност на правото, съгласно параграф 3, ал. 1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 132,34 лв. (сто тридесет и два лева и тридесет и четири стотинки);

-20% данък добавена стойност върху данъчна основа определена съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3, т. 1, във връзка с чл. 45, ал. 5, т.4 от ЗДДС и чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията / 0,1 на сто, но не по малко от 10 лв. върху цената, по която е таксуван документът/ в размер на 1351,87 лв. (хиляда триста петдесет и един лева и осемдесет и седем стотинки)

        Общата сума от 8101,21 лв. е внесена от страна на „Мини Марица – изток” ЕАД – гр. Раднево с платежни нареждания от 13.06.2017 г. по банковата сметка на Областна администрация Стара Загора.

        Титулярите на учреденото с настоящата заповед право носят отговорност за спазване разпоредбата на чл. 193, ал. 5 от ЗУТ, а именно - да не се влошават условията за застрояване на засегнатите поземлени имоти, да не се препятства установения по отношение на тях начин на трайно ползване, нито да се засягат разрешени строежи или съществуващи сгради.

 При реализиране на правото да се спазват необходимите техническите изисквания. 

 На основание чл. 193, ал. 10 от ЗУТ, настоящата заповед да се впише в имотния

регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право да се прокарат отклоненията от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, по партидата на държавния поземлен имот, през който са прокарани отклоненията от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, и в акта за държавна собственост.

        Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването и пред Административен съд Стара Загора. Същата да се връчи на заинтересованите лица по реда на §4 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

      Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Директор Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Стара Загора.

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

 

 

Създадена: 2017-07-04 21:00:00
Променена: 2020-06-02 10:48:32