Заповед №ДС-ЗД-227/14.12.2020 г. за одобряване на план на новообразуваните имоти за местност: „Бенчови кошари”, находяща се в землището на гр. Стара Загора, община Стара Загора

Заповед №ДС-ЗД-227/14.12.2020 г. за одобряване на план на новообразуваните имоти за местност: „Бенчови кошари”, находяща се в землището на гр. Стара Загора, община Стара Загора

     З А П О В Е Д

  №ДС-ЗД-227   

Стара Загора  14.12.2020 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закон за администрацията, във връзка с §4к, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи

ОДОБРЯВАМ:

Плана на новообразуваните имоти в М 1:1000, както и регистър на новообразуваните имоти, неразделна част от плана за земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местността „Бенчови кошари”, находяща се в землището на гр. Стара Загора, община Стара Загора.

На основание § 19, ал. 1 от ЗИД на АПК жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез Областния управител на област Стара Загора пред Районен съд – гр. Стара Загора, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

 

 ГЕРГАНА МИКОВА                   

Областен управител

 

Приложение: Държавен вестник  бр.107 от 18.12.2020 г. 

Създадена: 2020-12-18 09:22:41
Променена: 2021-07-25 19:16:15