Заповед № ДС - ЗД – 237 / 21.07.2017г. право на прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – трасе на ел. захранване на помпа в УПИ X, кв.27А по регулационния план на гр.Павел баня, общ. Павел баня

Заповед № ДС - ЗД – 237 / 21.07.2017г. право на прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – трасе на ел. захранване на помпа в УПИ X, кв.27А по регулационния план на  гр.Павел баня, общ. Павел баня

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

Областен управител на област Стара Загора

 

З А П О В Е Д

№  ДС-ЗД-237

Стара Загора    21.07.2017 г.

 

     На основание чл.32, ал.1 и чл.31, ал.1, т.3 от Закона за администрацията, чл.193, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), протокол №18/11.07.2017 г. на постоянната комисия при Областна администрация и заявление вх. № ДС-225/ 23.05.2017 г. от Тотка Стойнова Гечева- Управител на Медицински център „Павел Баня” ЕООД

 

У Ч Р Е Д Я В А М:

 

       На МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ПАВЕЛ БАНЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Павел баня 6155, ул. ”Освобождение” №2, ЕИК 130923546, представлявано от Тотка Стойнова Гечева - Управител

        ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктуратрасе на ел. захранване на помпа в УПИ X, кв.27А по регулационния план на  гр.Павел баня, общ. Павел баня, обл. Стара Загора

     през следния поземлен имот: имот с идентификатор 55021.501.571 (петдесет и пет хиляди двадесет и едно,точка,петстотин и едно,точка, петстотин седемдесет и едно ) по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Павел баня, номер по предходен план: кв.55, парцел: I, в управление на Областният управител на област Стара Загора, съгласно скица №15-316278-05.07.2017 г. по КККР, одобрени със Заповед РД-18-61/31.08.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК и  Акт за частна държавна собственост №7635 от 12.02.2013 г., вписан в Служба по вписванията - Казанлък към Агенция по вписванията, № 88, вх. рег. №882, том III, н.д. 509 от 14.02.2013 г., с площ 88770 кв.м  ( осемдесет и осем хиляди седемстотин и седемдесет ), а по скица – 88759 кв.м ( осемдесет и осем хиляди седемстотин петдесет и девет ), с трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за обект комплекс за здравеопазване, при съседи: 55021.501.2006; 55021.501.1544; 55021.501.2099; 55021.501.1502; 55021.501.1503; 55021.501.2102.

       Имот 55021.501.571 представлява застроен поземлен имот, а техническите параметри са: Кабел 0,6/1 kV с дължина на трасето през имот частна държавна собственост е 47,50 л.м. (четиридесет и седем цяло и пет десети метра ) и площ на сервитута е 96,00 кв.м. ( деветдесет и шест кв. м. )

       Горепосоченото право на прокарване се учредява за сумата от 864,00 лв. (осемстотин шестдесет и четири лева ) без ДДС, определена с Решение на Комисия по чл. 210, ал.1 от ЗУТ от 07.06.2017 г., назначена със Заповед № РД-14-53/07.06.2017 г. на Кмета на община Павел баня.

 

МОТИВИ:

 

       В Областна администрация Стара Загора постъпи заявление с вх. № ДС-225/ 23.05.2017 г. от Тотка Стойнова Гечева  - Управител  на Медицински център „Павел баня” ЕООД – гр. Павел баня, за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения за изграждане на линейна инфраструктура - трасе на ел. захранване на помпа в УПИ X, кв. 27А, гр. Павел баня, общ. Павел баня в полза на дружеството, през УПИ I, кв.55 по  регулационния план на гр. Павел баня, с идентификатор 55021.501.571 по кадастралната карта и кадастралните регистри на града.

       След като се запознах с представените по преписката документи, намирам за установено следното:

      С оглед реализиране на строителството на горепосочения имот е извършено проектно проучване. Представена е обяснителна записка към техническия проект, изготвена от специалист с пълна проектантска правоспособност, член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

       Електрозахранването на поземления имот ще се осъществи от ново електромерно табло „ЕТ”- монтирано на фасадата на ТРАФОПОСТ №1 - гр. Павел баня, съгласно предварителен договор №1120070587/06.11.2012 г. Дворното място, в което е изграден трафопоста, е държавна собственост и представлява УПИ I, кв.55, а по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-61/31.08.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, застроен поземлен имот с идентификатор 55021.501.571. Същият е актуван с АДС №7635 от 12.02.2013 г., в управление на Областния управител на област Стара Загора.

       Разпоредбата на чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията постановява, че правото да се прокарат отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през държавни поземлени имоти се учредява, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на областния управител.

       Видно от представените от Медицински център „Павел баня” ЕООД трасировъчен план и проектна документация, трасето на кабела излиза от електромерно табло, монтирано на фасадата на трафопоста  и преминава през имот, държавна собственост до излизането от имота. Предвид фактите, че ТРАФОПОСТ №1 е непосредствен до изградения каптаж за минерална вода и е съществуващ в имот с индентификатор 55021.501.571, няма друга възможност за полагане на кабели, освен с пресичане на последния.        Следователно не е на лице друго техническо решение и следва да се приеме, че са на лице предпоставките за прилагане на разпоредбата на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ.

      Съгласно чл.193, ал.8 от ЗУТ, цената на учреденото право по ал. 4 се определя по пазарна оценка и се заплаща преди издаване на заповедите на ал. 3.

      За учреденото право на прокарване – Медицински център „Павел баня” ЕООД – гр. Павел баня заплаща по банкова сметка на Областна администрация – Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, (BIC) UNCRBGSF на “уНИкРЕДИТ бУЛБАНК” Стара Загора сумата в размер на 1 059,54 лв. (хиляда петдесет и девет лева и петдесет и четери стотинки) представляваща:

 

  • пазарната стойност на правото в размер на  864,00 лв. (осемстотин шестдесет и четери лева);
  • 2% режийни разноски върху пазарната стойност на правото, съгласно параграф 3, ал. 1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на 17,28 лв. (седемнадесет лева и двадесет и осем стотинки);
  • 20% данък добавена стойност върху данъчна основа определена съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3, т. 1, във връзка с чл. 45, ал. 5, т.4 от ЗДДС и чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията / 0,1 на сто, но не по малко от 10 лв. върху цената, по която е таксуван документът/ в размер на 178,26 лв. (сто седемдесет и осем лева и двадесет и шест)

     

       Общата сума от 1 059,54 лв. е внесена от страна на Медицински център „Павел баня” ЕООД – гр. Павел баня с платежно нареждане от 17.07.2017 г. по банкова сметка на Областна администрация Стара Загора.

        Титулярите на учреденото с настоящата заповед право носят отговорност за спазване разпоредбата на чл. 193, ал. 5 от ЗУТ, а именно - да не се влошават условията за застрояване на засегнатите поземлени имоти, да не се препятства установеният по отношение на тях начин на трайно ползване, нито да се засягат разрешени строежи или съществуващи сгради.

        При реализиране на правото да се спазват необходимите техническите изисквания.  На основание чл. 193, ал. 10 от ЗУТ, настоящата заповед да се впише в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право да се прокарат отклоненията от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, по партидата на държавния поземлен имот, през който са прокарани отклоненията от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, и в акта за държавна собственост.

       Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването и пред Административен съд Стара Загора. Същата да се връчи на заинтересованите лица по реда на §4 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

       Контрол по изпълнение на Заповедт       а възлагам на Директор Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Стара Загора.

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2017-07-23 21:00:00
Променена: 2020-06-02 10:52:18