Заповед №ДС-ЗД-238/10.09.2018 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 54.761 дка, намиращи се в землището на с. Главан, община Гълъбово, област Стара Загора

Заповед №ДС-ЗД-238/10.09.2018 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 54.761 дка, намиращи се в землището на с. Главан, община Гълъбово, област Стара Загора

З А П О В Е Д

№ДС-ЗД-238

Стара Загора 10.09.2018 г.

На основание чл. 34а,  ал. 2 и чл. 34в, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и чл.63б от Закона за енергетиката и §1, т. 24б от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката, съвместна Заповед №РД-02-14-752 от 01.08.2018 г. и №ЗМФ-754 от 07.08.2018 г. на министъра на регионалното развитие  и благоустройството и министъра на финансите, писмо с вх. №ДС-410/27.08.2018 г. на Заместник - министъра на регионалното развитие и благоустройството и Заповед №РД-ЗД-222 от 29.08.2018 г. на Областния управител на област Стара Загора

НАРЕЖДАМ:

ОТЧУЖДАВАМ имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 54,761 дка, намиращи се в землището на с. Главан, община Гълъбово, област Стара Загора, за развитие на дейностите пред „Рудник „Трояново-3“ – обект 3“, съставляващ част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища „Източномаришки въглищен басейн“, община Раднево и община Гълъбово, област Стара Загора, както следва:

 

№ по ред № на имот Местност Вид на територия Начин на трайно ползване Вид собственост Трите имена на собственика Площ на имота, дка Площ за отчуждаване, дка Стойност на парично безщетение, лева
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 133006 Чавгънов клад. Земеделска Нива Частна Наследници на КОСТА СЛАВОВ ДЕНКОВ 0,621 0,621 45,00
2 133011 Чавгънов клад. Земеделска Нива Частна Наследници на ТЕНЬО ХРИСТОВ СТРЕЗОВ 0,600 0,600 43,00
3 133012 Чавгънов клад. Земеделска Нива Частна ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИЧЕВ 0,276 0,276 20,00
4 134007 Мекишлика Земеделска Използв. ливада Частна Наследници на ДОБРИ ГЕОРГИЕВ ДИЧЕВ 3,045 3,045 183,00
5 135014 Мекишлика Земеделска Нива Частна ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА ИВАНОВА,
РОСИЦА ИВАНОВА СТОЯНОВА,
СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ,
РУСА СТОЯНОВА ЖЕЛЕЗОВА,
ДИНКА ХРИСТОВА АТАНАСОВА,
КАТЯ СТОЯНОВА КИРОВА,
ВАНЯ СТОЯНОВА СТОЙКОВА,
РАДОСТИН ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ
22,249 22,249 1958,00
6 135019 Мекишлика Земеделска Нива Частна Наследници на РАДИ ИВАНОВ РАДЕВ 4,875 4,875 390,00
7 135030 Мекишлика Земеделска Нива Частна Наследници на БОРИС МИХОВ НЯГОЛОВ 1,759 1,759 127,00
8 135031 Мекишлика Земеделска Нива Частна Наследници на КУМАН МИТКОВ КУМАНОВ 1,025 1,025 74,00
9 136008 Мекишлика Земеделска Използв. ливада Частна Наследници на ИВАН МИХОВ ПАМУКОВ 9,231 9,231 965,00
10 136015 Мекишлика Земеделска Използв. ливада Частна Наследници на ИВАН КОЛЕВ КОНДАКОВ 1,796 1,796 158.00
11 137009 Делибойну Земеделска Нива Частна Наследници на ДИЧО ГЕОРГИЕВ ДИЧЕВ 2,323 2,323 576,00
12 137016 Делибойну Земеделска Нива Частна Наследници на ТОДОР ДИМИТРОВ БОЗУКОВ 2,989 2,989 741,00
13 137027 Мекишлика Земеделска Използв. ливада Частна Наследници на ГОСПОДИН ТОДОРОВ УЗУНОВ 1,140 1,140 100,00
14 137032 Делибойну Земеделска Нива Частна Наследници на ЯНА АНГЕЛОВА ГРОЗЕВА 2,832 2,832 249,00
 
ОБЩО: ИМОТИ, ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ - 14 ОБЩО: 54,761 54,761 5629.00

 

Общият размер на паричното обезщетение за подлежащите на отчуждаване имоти - частна собственост е в размер 5 629,00 лв. (пет хиляди шестстотин двадесет и девет лева и нула стотинки). Сумата е определена въз основа на експертни оценки, изготвени от лицензиран оценител.

Рудник „Трояново-3" е утвърден като стратегически обект от национално значение в енергетиката с Решение на Министерския съвет № 755 от 21.09.2004 г., а с Постановление № 181/ 20.07.2009 г. е определен за стратегически обект от значение за националната сигурност.

С Решение № 655 от 13.07.2005 г. на Министерския съвет на Република България и концесионен договор от 11.08.2005 г. на „Мини Марица-Изток" ЕАД е предоставена концесия за добив на твърди горива - въглища от находище „Източномаришки въглищен басейн", разположено на територията на общините Раднево и Гълъбово, област Стара Загора.

Добивът, осъществяван от дружеството възлиза на около 85% от общия добив на въглища в страната и около 92% от добиваните лигнитни въглища. Чрез преработката на иззетите от находището твърди горива се произвежда приблизително 45% от електроенергията в страната.

Съгласно § 1, т. 24б от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за енергетиката (ЗЕ) дейността на дружеството представлява добив на енергийни ресурси за задоволяване на държавни нужди.

Характеристиките на въглищните пластове в находище „Източномаришки въглищен басейн" предпоставят разработването му да се извършва по открит способ, което изисква усвояване на значителен обем земеделски земи и земи от горския фонд, които след приключване на дейностите се рекултивират съгласно разпоредбите на Закона за опазване на земеделските земи и подзаконовите му нормативни актове.

За развитието на дейностите пред рудник „Трояново-3" на находище „Източномаришки въглищен басейн" концесионерът е предприел действия за придобиване на вещни права върху необходимите му поземлени имоти - частна собственост, в землището на с. Главан, общ. Гълъбово, които попадат в предоставената от концедента концесионна площ, но не е постигнал съгласие със собствениците на горепосочените в таблицата 14 бр. имоти.

Съгласно чл. 63б, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), в случаите на добив на енергийни ресурси за задоволяване на държавна нужда, когато не е постигнато споразумение със собствениците или титулярите на други вещни права върху недвижим имот или част от такъв, енергийното предприятие - концесионер, има право да поиска от министъра на енергетиката предприемането на действия по принудително отчуждаване на имота по реда на Закона за държавната собственост.

Концесионерът е представил доказателства, че такова съгласие не е постигнато.

Видно от изложеното са налице основанията по чл. 63б от ЗЕ за предприемане на действия за принудително отчуждаване на посочените по-горе 14 поземлени имоти.

С отчуждаването на посочените 14 поземлени имоти ще се осигури възможност дейностите в рудник „Трояново-3", находище „Източномаришки въглищен басейн" да продължат съобразно съгласуваните по реда на Закона за подземните богатства работни проекти на дружеството-концесионер, като се обезпечи изпълнението на производствената програма и по този начин бъде задоволена държавна нужда от добив на енергийни ресурси съгласно § 1, т. 24б от ДР на ЗЕ.

Разходите по принудителното отчуждаване ще бъдат за сметка на дружеството-концесионер, като същите са одобрени от Съвета на директорите на „Мини Марица - Изток" ЕАД на заседание, проведено на 12 април 2017 г., удостоверено с протокол № 10-2017.

В случай, че настоящата Заповед не е обжалвана и влезе в сила, но няма данни за банкова сметка на правоимащите лица / в едномесечен срок от публикуване на съобщението по чл. 39, ал. 6 от ЗДС – аргумент от чл.39а, ал. 1 от ЗДС/, то инвеститорът следва да преведе парите по сметка IBAN BG33 UNCR 7527 3387 3499 38, BIC код UNCR BGSF при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, филиал Стара Загора, на Областна администрация Стара Загора и изплащането на обезщетението ще започне не по-рано от 5 ноември 2018г. по посочена от правоимащите лица тяхна сметка.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по реда на чл.61, ал.1 и ал.2 от АПК.

Копие от същата да се изпрати до Кмета на община Гълъбово и Кмета на кметство с. Главан, община Гълъбово, за поставянето й на определените места в сградата на общината, съответно кметството, на чиято територия се намират имотите, предмет на отчуждаването по реда на чл.34в, ал.2 от ЗДС.

В случай, че адреса на някое от заинтересованите лица не е известен или не е намерено на постоянния или настоящия му адрес, заповедта да му се съобщи по реда на чл.61, ал.3 от АПК и чрез обнародване на обявление в „Държавен вестник“.

Заповедта да се обяви на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора и на община Гълъбово.

Заповедта подлежи на обжалване чрез Областния управител на област Стара Загора пред Административен съд Стара Загора, в 14 – дневен срок от съобщаването й.

 

ДИМИТЪР ДРАЧЕВ

Зам. областен управител
оправомощен със Заповед №РД-ЗД-222/29.08.2018 г.
на Областния управител

Създадена: 2018-09-11 06:51:03
Променена: 2020-06-02 12:07:58