ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-260 от 08.10.2018 г. за одобряване плана на новообразуваните имоти за местности находящи се в землищата на гр. Казанлък, с. Бузовград и с. Черганово, община Казанлък

ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-260 от 08.10.2018 г. за одобряване плана на новообразуваните имоти за местности  находящи се в землищата на гр. Казанлък, с. Бузовград и с. Черганово, община Казанлък

ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-260

от 08.10.2018 г.

     На основание чл. 32, ал. 1 от Закон за администрацията, във връзка с §4к, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи одобрявам плана на новообразуваните имоти в М 1:1000, както и Регистър на новообразуваните имоти, неразделна част от плановете, за земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за следните местности: „Абаята”, „Мутафчийска чешма”, находящи се в землището на гр. Казанлък; „Ачмалъка”, „Каваклъка”, „Узункелеме”, „Даскалов соргун”, „Черешака”, „Текюи” и „Над лозята”, находящи се в землището на с. Бузовград; „Каракос” и „Черешите”, находящи се в землището на с. Черганово, община Казанлък“.

      На основание §19, ал. 1 от Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (обн. ДВ, бр. 39/2011 г.) жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез Областния управител на област Стара Загора пред Районен съд – гр. Казанлък, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

 

Създадена: 2018-10-16 07:40:51
Променена: 2020-06-02 10:05:35