Заповед №ДС-ЗД-26/14.02.2020 г. за откриване на електронен търг за продажба на ПИ 49494.774.412 по КККР на гр. Мъглиж

Заповед №ДС-ЗД-26/14.02.2020 г. за откриване на електронен търг за продажба на ПИ 49494.774.412 по КККР на гр. Мъглиж

З А П О В Е Д

 №ДС-ЗД-26

Стара Загора  14.02.2020 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 42, ал. 1, чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Протокол №29/18.12.2019 г., Протокол №1/30.01.2020 г. и Протокол №2/10.02.2020 г. от заседания на постоянната комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-95/07.03.2017 г. на Областния управител и Оценителски доклад (№3103z) от 23.01.2020 г., изготвен от „КОРЕКТ КОНСУЛТ” ООД, гр. Стара Загора, ЕИК 123624497, представлявано от управителя – инж. Димо Кирев Димов,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Откривам процедура по провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

      Поземлен имот с идентификатор 49494.774.412 по КККР на гр. Мъглиж, община Мъглиж, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-93 от 23.12.2009 г. на ИД на АГКК, с площ 811 кв. м, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За животновъдна ферма, категория на земята: 7, номер по предходен план: 001412, при съседи: 49494.774.322, 49494.774.123 – Скица на ПИ №15-84997-28.01.2020 г.

Имотът е актуван с АЧДС №9494/07.11.2019 г., утвърден от Областния управител на област Стара Загора, вписан в Служба по вписванията – Казанлък: с вх. №7150 от 08.11.2019 г., том 25, акт №198, н.д. №5309, дв. вх. №7153. Данъчната оценка е: 36,50 лв.

  1. Първоначална тръжна продажна цена за имота: 2330 лв. (две хиляди триста и тридесет лева), без включен ДДС.
  2. Начин на плащане: Цената, достигната на търга, се заплаща чрез банков превод по начина и в срока, указани в заповедта и в проекта на договор.
  3. Стъпка на наддаване: 233 лв. (двеста тридесет и три лева), без включен ДДС.
  4. Депозит за участие: 500 лв. (петстотин лева), по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк” АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF. Внесеният депозит не се олихвява.
  5. Срокът на валидност на процедурата е: 3 (три) месеца, считано от датата на публикуване на заповедта на електронната платформа, поддържана от Агенцията за публичните предприятия и контрол, с възможност да бъде удължен еднократно в случаите и по реда на чл. 54а, ал. 4 от ППЗДС, когато първият кандидат се регистрира за участие в електронния търг през някой от последните 15 (петнадесет) работни дни от валидността на процедурата.
  6. Срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 (дванадесет) работни дни до 23:59 часа, считано от регистрацията за участие на първия кандидат. 
  7. Търгът ще се проведе на 15-ия работен ден, считано от регистрацията за участие на първия кандидат.
  8. Търгът ще се проведе от 11,00 часа българско време и е с продължителност от 1 (един) астрономически час.
  9. Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа до изтичането на 12 (дванадесет) работни дни от регистрацията на първия кандидат за търга, отброени от електронната платформа, в който срок всяко лице може да се регистрира като кандидат в същия търг с подаването на изискуемите документи. Предварителна заявка за оглед в Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Стара Загора на телефон: (042) 613 256 – Катя Ганчева – Главен експерт РДС в Дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора.

9. Утвърждавам тръжна документация за провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, описан подробно в т. 1 от настоящата заповед.

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

За участие в електронния търг посетете следната интернет страница: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/29

Създадена: 2020-02-18 15:01:43
Променена: 2020-09-25 11:57:50