Заповед №ДС-ЗД-31/01.03.2021 г. на Областния управител за провеждане на електронен търг за продажба на сграда с идентификатор 55021.501.1142.1 и сграда с идентификатор 55021.501.1142.3 по КККР на гр. Павел баня

Заповед №ДС-ЗД-31/01.03.2021 г. на Областния управител за провеждане на електронен търг за продажба на сграда с идентификатор 55021.501.1142.1 и сграда с идентификатор 55021.501.1142.3 по КККР на гр. Павел баня

З А П О В Е Д

№ ДС – ЗД – 31

гр. Стара Загора         01.03.2021 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 42, ал. 1, чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Протокол №26 от 11.11.2020 г. и Протокол №6 от 23.02.2021 г. от заседания на постоянната комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-82 от 10.04.2020 г., допълнена със Заповед №ДС-ЗД-126/15.07.2020 г. на Областния управител, Оценителски доклади №№3135ap и 3136ap от 17.02.2021 г., изготвени от „КОРЕКТ КОНСУЛТ” ООД, гр. Стара Загора, ЕИК 123624497, представлявано от управителя – инж. Димо Кирев Димов,

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Откривам процедура по провеждане на електронен търг за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ: Ветеринарна лечебница, състояща се от:
 • СГРАДА с идентификатор 55021.501.1142.1 по КККР на гр. Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-61/31.08.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо сградата е от 11.06.2019 г., разположена в поземлен имот с идентификатор 55021.501.1142 (номер по предходен план: 1142, квартал: 104, парцел: II), застроена площ: 78 кв. м, брой етажи: 2, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Здравно заведение, ПК, построена 1972 г. – Скица на сграда №15-981070-21.10.2020 г., актувана с АЧДС №8915/09.02.2018 г., вписан в Служба по вписванията – Казанлък с вх. №766 на 13.02.2018 г., акт №72, том 3, н. д. 509/2018 г., дв. вх. 765. Данъчна оценка: 4585,40 лв.
 • СГРАДА с идентификатор 55021.501.1142.3 по КККР на гр. Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-61/31.08.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо сградата е от 11.06.2019 г., разположена в поземлен имот с идентификатор 55021.501.1142 (номер по предходен план: 1142, квартал: 104, парцел: II), застроена площ: 84 кв. м, брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Здравно заведение, МК, построена 1972 г. – Скица на сграда №15-981095-21.10.2020 г., актувана с АЧДС №8917/09.02.2018 г., вписан в Служба по вписванията – Казанлък с вх. №768 на 13.02.2018 г., акт №74, том 3, н. д. 511/2018 г., дв.вх. 767. Данъчна оценка: 2386,80 лв.

СГРАДА с идентификатор 55021.501.1142.1 и СГРАДА с идентификатор 55021.501.1142.3 по КККР на гр. Павел баня, са функционално свързани.

 1. Първоначална тръжна продажна цена за двете сгради: 8270 лв. (осем хиляди двеста и седемдесет лева), без ДДС.

Общата данъчна оценка на двете сгради е: 6972,20 лв.

 1. Начин на плащане: Цената, достигната на търга, се заплаща чрез банков превод по начина и в срока, указани в заповедта и в проекта на договор.

Доставката е освободена, съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, тъй като не е налице „нова сграда” по смисъла на §1, т. 5 от ДР на ЗДДС.

 1. Стъпка на наддаване: 500 лв. (петстотин лева), без включен ДДС.
 2. Депозит за участие: 1000 лв. (хиляда лева), по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк” АД – UNCRBGSF. Внесеният депозит не се олихвява.
 3. Срокът на валидност на процедурата е: 3 (три) месеца, считано от датата на публикуване на заповедта на електронната платформа, поддържана от Агенцията за публичните предприятия и контрол, с възможност да бъде удължен еднократно в случаите и по реда на чл. 54а, ал. 4 от ППЗДС, когато първият кандидат се регистрира за участие в електронния търг през някой от последните 15 (петнадесет) работни дни от валидността на процедурата.
 4. Срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 (дванадесет) работни дни до 23:59 часа, считано от регистрацията за участие на първия кандидат. 
 5. Търгът ще се проведе на 15-ия работен ден, считано от регистрацията за участие на първия кандидат.
 6. Търгът ще се проведе от 11,00 часа българско време и е с продължителност от 1 (един) астрономически час.
 7. Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа до изтичането на 12 (дванадесет) работни дни от регистрацията на първия кандидат за търга, отброени от електронната платформа, в който срок всяко лице може да се регистрира като кандидат в същия търг с подаването на изискуемите документи. Предварителна заявка за оглед в Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Стара Загора на телефон: (042) 613 256 – Катя Ганчева – Главен експерт РДС в Дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора.
 8. Утвърждавам тръжна документация за провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, описан подробно в т. 1 от настоящата заповед.

           

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

За участие в електронния търг посетете следната интернет страница: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/236

Създадена: 2021-03-05 13:50:47
Променена: 2021-04-21 14:13:11