Заповед №ДС-ЗД-37/15.03.2021 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна държавна собственост

Заповед №ДС-ЗД-37/15.03.2021 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна държавна собственост

З А П О В Е Д

№ ДС – ЗД - 37

Стара Загора  15.03.2021 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Заповед №ДС-ЗД-17/03.02.2021 г. на Областния управител за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване и Протокол от 10.03.2021 г. от заседание на тръжна комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-17/03.02.2021  г. на  Областния управител

О П Р Е Д Е Л Я М:

            1. „М&Т 2016“ ЕООД, гр. Стара Загора, ЕИК 204252673, ………………………, за спечелило търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - частна държавна собственост, а именно:

            Свободна площ от 71,50 кв. м (6,50 м х 11,00 м) – част от застроен поземлен имот с идентификатор 68850.516.15 по КККР на град Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-1/07.01.2008 г. на ИД на СГКК, целият с площ 2 830 кв. м, с адрес: гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, с номер по предходен план: квартал: 5, парцел: II, актуван с АДС (частна) №7522/06.12.2012 г., определена със Схема за разполагане на слънцезащитно съоръжение в УПИ IIПРОФСЪЮЗЕН ДОМ в кв. 5 по плана на гр. Стара Загора, приета с решение по т. 6.11 от протокол №34/16.09.2020 г. на ЕСУТ при Община Стара Загора и одобрена от главния архитект на Община Стара Загора.

            Площта е обособена в северозападния ъгъл на ПИ с идентификатор 68850.516.15 и е с граници: изток - 3 м отстояние от СОС с идентификатор 68850.516.15.1.3 (таверна „Елада“), запад - 1,50 м от СОС с идентификатор 68850.516.2.1 (жилищен блок от западна страна на имота), север – ПИ с идентификатор 68850.515.73 (бул. „Цар Симеон Велики“), юг – на дължина 11 м от бул. „Цар Симеон Велики“.

            2. Срок за отдаване на имота под наем: пет години;

            3. Предназначение на имота: ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ;

            4. Имотът се отдава под наем за сумата от: 430 лв. (четиристотин и тридесет лева) без включен ДДС, представляваща достигнатата на търга месечна наемна цена. Месечната наемна цена с включен ДДС е в размер на: 516 лв. (петстотин и шестнадесет лева);

            5. В 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на връчване на заповедта „М&Т 2016“ ЕООД, гр. Стара Загора, ЕИК 204252673, ……………………., следва да заплати:

  • по банкова сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк” – UNCRBGSF, сумата от: 466 лв. (четиристотин шестдесет и шест лева), представляваща: определената в т. 4 месечна наемна цена, с включен ДДС, за първия наемен месец от срока на договора, като от сумата на дължимото плащане е приспаднат внесеният депозит в размер на: 50 лв. (петдесет лева);
  • по банкова сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF, сумата от: 1 032 лв. (хиляда и тридесет и два), представляваща гаранция за изпълнение на задълженията по договора, равна на две месечни наемни вноски, съгласно раздел VII, т. 2.2 от тръжните условия.

За извършеното плащане да се представят незабавно съответните платежни документи, до изтичане на 14 (четиринадесет) дневния срок.

Въз основа на влязлата в сила заповед и надлежен документ за извършено плащане да се сключи писмен договор за отдаването под наем на имота – обект на търга, съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл. 13, ал. 4 от ППЗДС.

Предаването и приемането на имота да се извърши с предавателно – приемателен протокол.

Ако спечелилият търга участник не извърши дължимото плащане в срока по т. 5, приема се, че се е отказал от сключването на договора за наем, като внесеният от него депозит се задържа.

Заповедта да се съобщи на участниците в търга по реда на АПК.

Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Стара Загора, както и на интернет страницата на Областна администрация  Стара Загора.

  Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директор на дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Стара Загора.

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2021-03-16 13:20:58
Променена: 2021-04-21 13:03:52