Заповед № ДС - ЗД – 476/ 03.12.2015 г. за отчуждаване на части от имоти, за изграждане на обект: „Път I-5 „Летище Стара Загора – АМ Тракия“ от км 236+323 до км 241+482.80 – напоителен канал, осъществяващ връзката между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10

Заповед № ДС - ЗД – 476/ 03.12.2015 г. за отчуждаване на части от имоти, за изграждане на обект: „Път I-5 „Летище Стара Загора – АМ Тракия“ от км 236+323 до км 241+482.80 – напоителен канал, осъществяващ връзката между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10

З А П О В Е Д

№ ДС- ЗД- 476

Стара Загора   от  03.12.2015 г.

 

         На основание чл. 34а, ал. 2 и чл. 34в, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, съвместна Заповед с №№ РД02-14-1274/ 16.11.2015г./ЗМФ-1093/13.11.2015г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Министъра на финансите и писмо с вх. №ДС-280/20.11.2015г. на Главен секретар на Министeрство на регионалното развитие и благоустройството.

 

НАРЕЖДАМ:

 

         ОТЧУЖДАВАМ за държавна нужда за изграждане на обект: „Напоителен канал, осъществяващ връзката между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10, към обект „Път I-5 „Летище Стара Загора – АМ Тракия“ от км 236+323 до км 241+482.80, на части от имоти – частна собственост, с обща площ  6,171 дка, намиращи се в землището на с. Загоре, община Стара Загора, област Стара Загора, както следва:

№ по ред

Имот № по скица

Имот № - по регисър към ПУП-ПП

Вид територия

Начин на
трайно
ползване

Вид
собственост

Име на собственик на имота  (тритe имена)
Име на юридическо лице

Име на наследниците на собственика на имота   (тритe имена)

Обща площ
на имота 
/дка/

Площ  за oтчуждаване /дка/

Стойност на паричното
обезщетение
/лева/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

086013

086013

Земеделска територия

Оризище

Частна

Христо Желев Христов

 

4,766

0,169

142,00

2

086014

086014

Земеделска територия

Оризище

Частна

Златка Иванова Бишева; Гинка Динева Бонева

 

5,319

0,656

551,00

3

086047

086029

Земеделска територия

Оризище

Частна

Ваня Ганчева Райкова

 

7,071

1,203

1011,00

4

086049

086031

Земеделска територия

Оризище

Частна

"Хелга ленд" ЕООД

 

2,491

0,896

753,00

5

086051

086036

Земеделска територия

Оризище

Частна

Дона Христова Велева

 

0,285

0,269

226,00

 

 

 

 

 

 

 

Вельо Костадинов Велев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костадин Велев Костадинов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жельо Велев Костадинов

 

 

 

6

086008

086008

Земеделска територия

Оризище

Частна

Динко Златанов Христов; Деян Генчев Колаксъзов

 

2,930

0,087

73,00

7

086041

086022

Земеделска територия

Оризище

Частна

 Желязко Христов Ковачев

 

2,710

0,328

276,00

8

086043

086024

Земеделска територия

Оризище

Частна

Никула Маркова Иванова

 

2,151

0,342

287,00

 

 

 

 

 

 

 

Марко Иванов Марков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай Иванов Марков

 

 

 

9

086045

086026

Земеделска територия

Оризище

Частна

 Иван Марков Иванов

 

3,417

1,320

1109,00

 

 

 

 

 

 

 

Джанка Колева Иванова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марко Иванов Марков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай Иванов Марков

 

 

 

10

087029

087025

Земеделска територия

Оризище

Частна

Младен Петров Петров

 

13,852

0,376

316,00

11

089043

089033

Земеделска територия

Нива

Частна

Иванка Динева Георгиева

 

2,849

0,525

650,00

ИМОТИ:

 

11

 

 

ОБЩО:

 

47,841

6,171

5394,00

 

         Общият размер на паричното обезщетение за подлежащите на отчуждаване части от имоти - частна собственост е  в размер  5 394,00 лв. (пет хиляди триста деветдесет и четири лева). Сумата е определена въз основа на експертни оценки, изготвени от лицензиран оценител.

         Съгласно изложеното от Председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, път I-5 е една от най-важните пътни връзки, пресичаща България в направление север – юг и е част от Трансевропейския транспортен коридор № 9. С изграждането на пътен възел Стара Загора по проекта за АМ „Тракия“, в участъка Стара Загора – Нова Загора и предвижданията на проектното решение за уширение съществуващото трасе на път I-5, в участъка от летище Стара Загора до АМ „Тракия“ се засяга инженерна инфраструктура – нов напоителен канал 12-Г-10 и се налага да бъде извършена реконструкция. Реконструкцията предвижда удължаване на преминаването на отводнителен канал под АМ „Тракия“ при км 210+140, изграждане на напоителен канал до разпределителна шахта при км 210+148, удължаване преминаването на канала под АМ „Тракия“ със стоманена тръба ф 1200мм, положена в кожух от стоманобетонна тръба ф 1500, както и изграждането на нов напоителен канал 12-Г-10 от разделителната шахта до пресичането с път I-5.

         Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите, предмет на настоящата заповед са за сметка на възложителя Агенция „Пътна инфраструктура“.

        Обезщетенията ще започнат да се изплащат в Банка ДСК ЕАД, от датата на влизане на заповедта в сила, по искане на правоимащите лица пред Агенция „Пътна инфраструктура”, с приложени документи за собственост.

         Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по реда на чл.61, ал.1 и ал.2 от АПК. Копие от същата да се изпрати до Кмета на община Стара Загора и Кмета на с. Загоре, общ. Стара Загора за поставянето й на определените места в сградата на общината съответно кметството, на чиято територия се намират имотите, предмет на отчуждаването по реда на чл.34в, ал.2 от ЗДС.

         В случай, че адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или не е намерено на постоянния или настоящия му адрес ( респективно на адреса вписан като седалище в търговския регистър), заповедта да му се съобщи по реда на чл.61, ал.3 от АПК и чрез обнародване на обявление в „Държавен вестник“.

         Заповедта да се обяви на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора и на община Стара  Загора.

      Заповедта подлежи на обжалване чрез Областния управител на област Стара Загора пред Административен съд Стара Загора, в 14 – дневен срок от съобщаването й.

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител

Създадена: 2015-12-03 22:00:00
Променена: 2020-08-13 00:09:59