Заповед №ДС-ЗД-5/08.01.2021 г. за прекратяване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна държавна собственост

Заповед №ДС-ЗД-5/08.01.2021 г. за прекратяване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна държавна собственост

З А П О В Е Д

№ДС-ЗД-5

Стара Загора    08.01.2021   г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 57, ал. 3, предл. първо от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Заповеди №№ДС-ЗД-193/11.11.2020 г. и ДС-ЗД-243/22.12.2020 г. на Областния управител

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Прекратявам открития със Заповед №ДС-ЗД-193/11.11.2020 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна държавна собственост, а именно:

            Свободна площ от 71,50 кв. м. (6,50 м х 11,00 м) – част от застроен поземлен имот с идентификатор 68850.516.15 по КККР на град Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-1/07.01.2008 г. на ИД на СГКК, целият с площ 2830 кв. м, с адрес: гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, с номер по предходен план: квартал: 5, парцел: II, актуван с АДС (частна) №7522/06.12.2012 г., определена със Схема за разполагане на слънцезащитно съоръжение в УПИ IIПРОФСЪЮЗЕН ДОМ в кв. 5 по плана на гр. Стара Загора, приета с решение по т. 6.11 от протокол №34/16.09.2020 г. на ЕСУТ при Община Стара Загора и одобрена от главния архитект на Община Стара Загора. Имотът е актуван с АДС (частна) №7522/06.12.2012 г.

            Площта е обособена в северозападния ъгъл на ПИ с идентификатор 68850.516.15 и е с граници: изток - 3 м отстояние от СОС с идентификатор 68850.516.15.1.3 (таверна „Елада“), запад - 1,50 м от СОС с идентификатор 68850.516.2.1 (жилищен блок от западна страна на имота), север – ПИ с идентификатор 68850.515.73 (бул. „Цар Симеон Велики“), юг – на дължина 11 м от бул. „Цар Симеон Велики“,

поради липсата на плащане в срока по т. 5 от Заповед №ДС-ЗД-243/22.12.2020 г. на сумите, посочени в т. 2.1 и т. 2.2, раздел VІІ от тръжните условия за провеждане на търга от спечелилия търга участник, поради което се приема, че същият се е отказал от сключването на договор за наем. На основание т. 6, раздел І от тръжните условия, внесения от участника депозит се задържа.

2. Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора, както и на видно място в сградата на Областна администрация Стара Загора в тридневен срок от издаването й.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на директор на дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Стара Загора.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2021-01-11 14:30:25
Променена: 2021-07-25 17:52:54