Заповед № ДС - ЗД – 59/ 18.02.2016 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 52,403 дка, намиращи се на територията на с.Мъдрец, община Гълъбово, област Стара Загора, попадащи в границите на рудник „Трояново − 3“

Заповед № ДС - ЗД – 59/ 18.02.2016 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 52,403 дка, намиращи се на територията на с.Мъдрец, община Гълъбово, област Стара Загора, попадащи в границите на рудник „Трояново − 3“

З А П О В Е Д

№ ДС- ЗД- 59

Стара Загора   от  18.02.2016 г.

 

            На основание чл. 34а,  ал. 2 и чл. 34в, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и чл.63б от Закона за енергетиката, съвместна Заповед №РД-02-14-48/ 26.01.2016 г. и №ЗМФ-85/ 29.01.2016 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Министъра на финансите, както и писмо с вх. №ДС-41/09.02.2016г. на Заместник − министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

НАРЕЖДАМ:

 

            ОТЧУЖДАВАМ имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 52,403 дка, намиращи се на територията на с.Мъдрец, община Гълъбово, област Стара Загора, попадащи в границите на  рудник „Трояново − 3“, който съставлява част от находище „Източномаришки въглищен басейн“, както следва:

№ по ред

Имот № по

скица

Землище

Местност

Начин на
трайно
ползване

Име на собственик

на имота  

(тритe имена)
 

Площ  за

отчуждаване

/дка/

Стойност на паричното
обезщетение
/лева/

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

010019

с. Мъдрец

Шламалъка

нива

наследниците на

Христо Малешков Василев

17,000

 

7 321,22

 

2.

010044

с. Мъдрец

Шламалъка

нива

наследниците на

Коста Стоянов Костов

13,000

5 598,58

 3.

012012

с. Мъдрец

Белите камъни

нива

Светослав  Владимиров Кантарджиев

10,002

1 526,11

 4.

012015

с. Мъдрец

Белите камъни

нива

наследниците на

Куньо Петков Иванов

8,200

1 251,16

 5.

016001

с. Мъдрец

Доков кладенец

нива

наследниците на

Куньо Петков Иванов

4,201

640,99

ИМОТИ:

5

 

 

ОБЩО:

52,403

16 338,06

           

            Общият размер на паричното обезщетение за подлежащите на отчуждаване имоти - частна собственост е в размер  16 338,06 лв. ( шестнадесет хиляди триста тридесет и осем лева и шест стотинки ). Сумата е определена въз основа на експертни оценки, изготвени от независими оценители на имоти.

            „Мини Марица – изток“ ЕАД, гр. Раднево е енергийно предприятие – концесионер, което осъществява добив на енергийни ресурси за промишлено производство на електрическа и топлинна енергия, въз основа на предоставена концесия.

            С Постановление № 181 от 20.07.2009г. на Министерския съвет са определени стратегически обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, като в т.V „Сектор Енергетика“ е включен комплекс „Марица Изток“ в състав „Мини Марица – изток“ с рудници „Трояново – 1“, „Трояново – север“ и „Трояново – 3“.

            Рудник „ Трояново-3“ е част от находище „ Източномаришкото въглищен басейн“, находище, попадащо на територията на община Раднево и община Гълъбово,област Стар Загора, за което е съставен Акт за изключителна държавна собственост № 559/20.07.1999г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройство. То е най-голямото в страната и в него са съсредоточени над 2 млрд. тона лигнитни въглища. Чрез преработката им се произвежда около 45% от електроенергията в страната.

            Отчуждителната процедура на посочените по-горе имоти – частна собственост, намиращи се на територията на община Гълъбово, област Стара Загора е с оглед осигуряване на възможност дейностите пред рудник „Трояново – 3“, част от находище „Източномаришки въглищен басейн“, да продължат съобразно съгласуваните по реда на Закона за подземните богатства работни проекти на дружеството – концесионер, като се обезпечи изпълнението на производствената програма и по този начин бъде задоволена държавната нужда от добив на енергийни ресурси съгласно § 1, т. 24б от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката.

            Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите, предмет на настоящата заповед са осигурени от „Мини Марица - изток“ ЕАД, гр. Раднево.

            Сумата, необходима за изплащане на паричните обезщетения да бъде внесена по сметка IBAN BG33 UNCR 7527 3387 3499 38, BIC код UNCR BGSF при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, филиал Стара Загора, на Областна администрация Стара Загора и ще се изплаща след влизане в сила на заповедта.

            Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по реда на чл.61, ал.1 и ал.2 от АПК.

             Копие от същата да се изпрати до Кмета на община Гълъбово и Кмета на кметство с. Мъдрец, община Гълъбово, за поставянето й на определените места в сградата на общината съответно кметството, на чиято територия се намират имотите, предмет на отчуждаването по реда на чл.34в, ал.2 от ЗДС.

            В случай, че адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или не е намерено на постоянния или настоящия му адрес, заповедта да му се съобщи по реда на чл.61, ал.3 от АПК  и чрез обнародване на обявление в „Държавен вестник“.

            Заповедта да се обяви на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора и на община Гълъбово.

            Заповедта подлежи на обжалване чрез Областния управител на област Стара Загора пред Административен съд Стара Загора, в 14 – дневен срок от съобщаването й.

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител

           

Създадена: 2016-02-18 22:00:00
Променена: 2020-08-12 23:15:33