Заповед №ДС-ЗД-97 от 05.05.2020 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на електронен търг за продажба на СОС 68850.514.366.2.56 по КККР на гр. Стара Загора

Заповед №ДС-ЗД-97 от 05.05.2020 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на електронен търг за продажба на СОС 68850.514.366.2.56 по КККР на гр. Стара Загора

 

З А П О В Е Д

№ДС – ЗД – 97

гр. Стара Загора   05.05.2020 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 42, ал. 1, чл. 43 и чл. 88 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Протокол №12/27.03.2019 г. от заседание на постоянната комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-95/07.03.2017 г. на Областния управител, Протокол №9/29.04.2020 г. от заседание на постоянната комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-82/10.04.2020 г. на Областния управител и Оценителски доклад (№3110ар) от 12.03.2020 г., изготвен от „КОРЕКТ КОНСУЛТ” ООД, гр. Стара Загора, ЕИК 123624497, представлявано от управителя – инж. Димо Кирев Димов,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Откривам процедура по провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.514.366.2.56 по КККР на гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: 18-11473-04.11.2019 г. на началника на СГКК – Стара Загора, с площ 53,84 кв. м, състоящ се от: дневна, столова-кухненски бокс, балкон, баня-тоалетна, антре и половината от общото антре с апартамент 68850.514.366.2.55, с адрес на имота: гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. „Господин Михайловски“ №47, вход „А“, етаж 6, ап. №35а, намиращ се на етаж 6 в сграда с идентификатор 68850.514.366.2, брой надземни етажи: 6, брой подземни етажи: 0, предназначение: жилищна сграда – многофамилна, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.514.366, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №5 с площ 6,79 кв. м и антре, както и с 1,613% идеални части от общите части на сградата и съответното право на строеж, МК, построен 1977 г., при съседни СОС: на същия етаж: 68850.514.366.2.36, 68850.514.366.2.55, под обекта: 68850.514.366.2.33, 68850.514.366.2.32, над обекта: няма; при граници на избеното помещение: север – двор, изток – улица, юг – коридор, запад – избено помещение№4 – Схема на СОС №15-170528-19.02.2020 г. от СГКК – гр. Стара Загора.

Имотът е актуван с АЧДС №9588/13.02.2020 г., утвърден от Областния управител, вписан в Служба по вписванията – Стара Загора: с вх. рег. №1380 от 17.02.2020 г., том IV, акт №152, R-1390. Данъчната оценка е: 45 007,70 лв.

  1. Първоначална тръжна продажна цена за имота: 49 509 лв. (четиридесет и девет хиляди петстотин и девет лева), без включен ДДС.

Доставката е освободена съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, тъй като не е налице „нова сграда“ по смисъла на §1, т. 5 от ДР на ЗДДС.

  1. Начин на плащане: Цената, достигната на търга, се заплаща чрез банков превод по начина и в срока, указани в заповедта и в проекта на договор.
  2. Стъпка на наддаване: 1000 лв. (хиляда лева), без включен ДДС.
  3. Депозит за участие: 5000 лв. (пет хиляди лева), по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк” АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF. Внесеният депозит не се олихвява.
  4. Срокът на валидност на процедурата е: 3 (три) месеца, считано от датата на публикуване на заповедта на електронната платформа, поддържана от Агенцията за публичните предприятия и контрол, с възможност да бъде удължен еднократно в случаите и по реда на чл. 54а, ал. 4 от ППЗДС, когато първият кандидат се регистрира за участие в електронния търг през някой от последните 15 (петнадесет) работни дни от валидността на процедурата.
  5. Срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 (дванадесет) работни дни до 23:59 часа, считано от регистрацията за участие на първия кандидат. 
  6. Търгът ще се проведе на 15-ия работен ден, считано от регистрацията за участие на първия кандидат.
  7. Търгът ще се проведе от 11,00 часа българско време и е с продължителност от 1 (един) астрономически час.
  8. Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа до изтичането на 12 (дванадесет) работни дни от регистрацията на първия кандидат за търга, отброени от електронната платформа, в който срок всяко лице може да се регистрира като кандидат в същия търг с подаването на изискуемите документи. Предварителна заявка за оглед в Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Стара Загора на телефон: (042) 613 256 – Катя Ганчева – Главен експерт РДС в Дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора.

9. Утвърждавам тръжна документация за провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, описан подробно в т. 1 от настоящата заповед.

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

 

За участие в електронния търг посетете следната интернет страница: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/72

Създадена: 2020-05-13 12:01:20
Променена: 2020-08-12 23:11:25