Заповед РД-ЗД-10 от 09.03.2020 г. за преустановяване на отворените врати за граждани в Областна администрация Стара Загора

З  А  П  О  В  Е  Д

№  РД-ЗД-10

Стара Загора 09.03.2020 г.

 

               На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 Закона за здравето, във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България и проведено извънредно заседание на Министерския съвет на РБ на 08.03.2020 г., Заповед РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, както и решение по т. 1 от протокол № 2/08.03.2020 г. на Областния медицински съвет,

 

НАРЕЖДАМ:

      1. В Областна администрация Стара Загора до второ нареждане:

  1. Да бъдат преустановени отворените врати за граждани;
  2. Служителите на Областна администрация, които работят и посещават Центъра за административно обслужване, да бъдат оборудвани с лични предпазни средства. 

             Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора.

            Препис от заповедта да се връчи на Директора на РЗИ Стара Загора – за сведение и на Директор Дирекция АКРРДС – за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се доведе до знанието на служителите на Областна администрация Стара Загора и всички заинтересовани лица.

            Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Директор Дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора.

 

 

   ГЕРГАНА МИКОВА

   Областен управител

Създадена: 2020-03-09 13:37:01
Променена: 2020-08-05 23:13:23