Живка Аладжова взе участие в семинар на тема "Взаимодействие с Асоциациите по водоснабдяване и канализация за повишаване на ефективността в отрасъла"

 

Областният управител на Стара Загора Живка Аладжова, в качеството си на председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация – Стара Загора, взе участие в семинар на тема "Взаимодействие с Асоциациите по водоснабдяване и канализация за повишаване на ефективността в отрасъла". Срещата се организира по проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК” с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда 2007-2013” и се проведе в Министерството на регионалното развитие с участието на министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева.
В рамките на семинара бяха представени приетата от Министерски съвет Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2013-2023 г., Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, както и резултатите от проведените обучения по проекта.
На 05.12.2013 г. в Областна администрация Стара Загора бе проведено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД – гр. Стара Загора, на което беше приет Регионален генерален план на ВиК системите и съоръженията на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Стара Загора, на основание чл.198в, ал.4, т.3 от Закона за водите. Целта на плана е подобряването на водоснабдяването и канализацията и създаването на основа за определяне на приоритетните инвестиции за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения за водоснабдяване и за събиране и пречистване на отпадъчни води.
Към днешна дата експерти от Областна администрация участват в обучителна програма на тема „Укрепване и повишаване на капацитета на експерти от Асоциациите по ВиК, ВиК оператори и Министерство на регионалното развитие на ВиК системите и осигуряване на условия на дългосрочно устойчиво развитие на отрасъла”, организирана в рамките на проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК”, организирана в рамките на Проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК”.

Създадена: 2014-06-08 21:00:00
Променена: 2020-08-05 22:42:44