Обявления

2013-05-08
Заповед за разрешаване изработване на ПУП - Парцеларен план за и специализирана план-схема за елемент на техническата инфраструктура - „Подземна тръбна мрежа с оптичен кабел за оптична привързаност на „Интернет груп” ООД Стара Загора”
2012-10-30
Обявление за одобряване на Проект за ПУП – парцеларен план за обект „Оптична кабелна линия 122-124, свързваща обект №122 гр. Стара Загора община Стара Загора, с обект №124 в землището на с. Свобода, община Чирпан"
2012-10-29
Обявление за одобряване на Проект за ПУП – парцеларен план за обект „Оптична кабелна линия 122-124, свързваща обект №122 гр. Стара Загора община Стара Загора, с обект №124 в землището на с. Свобода, община Чирпан"
2010-08-24
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ - Газоснабдяване община Казанлък
2010-08-24
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ - Газоснабдяване община Казанлък
2010-04-21
Обявление за одобрен технически проект от инфраструктура: Лот3.2 път I-6
2010-04-21
Обявление за одобрен технически проект от инфраструктура: Лот3.2 път I-6
2010-02-28
Заповед No180 за одобряване на ПУП - Парцеларен план за трасе на преносен газопровод и Работен проект за обект Газоснабдяване община Гълъбово.
2010-01-24
Заповед за одобряване на ПУП - Парцеларен план за трасе на преносен газопровод и Работен проект за обект Газоснабдяване община Чирпан.
2009-07-26
Разрешение за строеж №3 от 13.07.2009г. за обект от техническата инфраструктура: Въздушен ел. провод 20 кV от с. Осларка до с. Самуилово
2009-07-26
Разрешение за строеж №3 от 13.07.2009г. за обект от техническата инфраструктура: Въздушен ел. провод 20 кV от с. Осларка до с. Самуилово
2009-06-02
Обявление за издадена заповед с която е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива за трасе на преносен газопровод.