Обявления

2021-03-16
Заповед №ДС-ЗД-35/10.03.2021 г. за одобряване на план на новообразуваните имоти за местност: „Съборена кюприя/Падналия мост”, находяща се в землището на гр. Стара Загора, община Стара Загора в частта относно новообразуван имот с идентификатор 68850.259.226
2021-02-23
Определен е лицензиран оценител за извършване на оценки на имоти – държавна собственост
2021-02-05
Обявление за набиране на оферти за извършване на оценки на имоти – държавна собственост от лицензирани оценители
2021-01-13
Списък на земеделски имоти, придобили характеристика на гора по смисъла на Закона за горите, установени при инвентаризация на горските територии в района на ТП „Държавно горско стопанство“
2020-12-18
Заповед №ДС-ЗД-227/14.12.2020 г. за одобряване на план на новообразуваните имоти за местност: „Бенчови кошари”, находяща се в землището на гр. Стара Загора, община Стара Загора
2020-11-23
Заповед №ДС-ЗД-198/16.11.2020 г. за одобряване на планове на новообразуваните имоти за местности: „През реката”, „Реката”, „Тевекчийка”, „Кара Севрия”, „Марашите”, „До стопанския двор”, „Козу кулак”, „До селото”, „Гробищата”, „Калето”, „Габрова кория”, „Чатала”, находящи се в землището на село Малка Верея, община Стара Загора
2020-11-09
Заповед № ДС-ЗД–192/ 06.11.2020 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 33,826 дка, намиращи се на територията на с. Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора
2020-10-29
Започна процедура по принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, намиращи се на територията на с. Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора, необходими за развитие на дейностите пред рудник „Трояново − 3“, съставляващ част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища „Източномаришки въглищен басейн“, разположено на територията на община Раднево и община Гълъбово, област Стара Загора
2020-10-09
Заповед №ДС-ЗД-175/08.10.2020 г. за разрешение изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора
2020-08-28
ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-154 от 17.08.2020 г. за одобряване плана на новообразуваните имоти за местности, находящи се в землищата на с. Розово, с. Долно Изворово, с. Шейново и с. Ясеново, община Казанлък
2020-08-26
Заповед №ДС-ЗД-157/24.08.2020 г. за разрешение изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора
2020-08-20
Списък на имотите по чл. 83, ал. 3 от Закона за горите на гори в земеделски територии, които са придобили характеристика на гора след 1 март 1991 г. (до 25 г.) за ТП Държавно горско стопанство „Чирпан”.