Обявления

2019-04-12
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Румен Няголов Радев
2019-03-29
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Златко Стойков
2019-02-19
Определен е лицензиран оценител за извършване на оценки на имоти – държавна собственост
2019-02-04
Обявление за набиране на оферти за извършване на оценки на имоти – държавна собственост от лицензирани оценители
2019-01-25
Обявление за изработени и приети помощни планове и план на новообразувани имоти на земеделски земи, предоставени на граждани въз основа на актове по §4 от ЗСПЗЗ за част от землището на с. Малка Верея, община Стара Загора
2019-01-16
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Иван Грозев
2019-01-16
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Борис Желев
2018-10-16
ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-260 от 08.10.2018 г. за одобряване плана на новообразуваните имоти за местности находящи се в землищата на гр. Казанлък, с. Бузовград и с. Черганово, община Казанлък
2018-10-05
ГРАФИК за извършване на геодезически дейности (анкетиране) по изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти на зона по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ за местности в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора
2018-09-11
Заповед №ДС-ЗД-238/10.09.2018 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 54.761 дка, намиращи се в землището на с. Главан, община Гълъбово, област Стара Загора
2018-08-30
Започва процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 54,761 дка, намиращи се в землището на с. Главан, община Гълъбово, област Стара Загора, попадащи в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-3“ – обект 3
2018-07-16
ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-181 от 03.07.2018 г. за одобряване плана на новообразуваните имоти за местност "Орта бозалък"”, находяща се в землището на гр. Стара Загора