Обявления

17.04.2018
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Иван Желев Иванов
12.04.2018
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 72-РИ НАЦИНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД „ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА – КОЗЛОДУЙ-ОКОЛЧИЦА“, 2018 г. 27 МАЙ – 02 ЮНИ 2018 г.
29.03.2018
Заповед №ДС-ЗД-78/28.03.2018 за разрешение изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
13.03.2018
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Тихомир Дичев Желев
21.02.2018
СЪОБЩЕНИЕ за осигуряване на обществен достъп до информация
21.02.2018
Областна здравна карта
13.02.2018
Определен е лицензиран оценител за извършване на оценки на имоти – държавна собственост
08.02.2018
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-жа Веселина Димитрова Данева
05.02.2018
Започва проучване за потребностите от работна сила в Старозагорска област
26.01.2018
Обявление за набиране на оферти за извършване на оценки на имоти – държавна собственост от лицензирани оценители
16.01.2018
Заповед №ДС-ЗД-12/16.01.2018 г. за одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД.
11.01.2018
Обявление за изработени и приети помощни планове и план на новообразувани имоти на земеделски земи, предоставени на граждани въз основа на актове по §4 от ЗСПЗЗ за част от землищата на: гр. Казанлък, с. Черганово и с. Бузовград , община Казанлък