Областният управител Иван Чолаков се срещна с кметовете на населените места засегнати от концесията Кереч Търла

Днес в Областна администрация Стара Загора се проведе среща между Областния управител Иван Чолаков и кметовете на кметства на селата Братя Кунчеви, Оряховица,  Дълбоки и Едрево. В срещата участваха и служители на Областна администрация Стара Загора.

Повод за срещата беше нарастващото обществено недоволство и позицията на жителите на горепосочените населени места против изграждането и евентуална бъдеща дейност на кариера за добив на варовик „Кереч Търла“.

Областният управител информира присъстващите, че е налице сключен концесионен договор между Министерски съвет, представляван от Министъра на енергетиката, както и че въпреки множеството протести против предоставянето на тази концесия и неколкократно спиране на процедурата във връзка с проверки и подадени жалби, същата все пак е стигнала до етап, в който концесионерът по концесионния договор е изпълнил необходимите по закон действия и получил необходимите разрешителни, които е представил със свое заявление от 26.05.2021 г. за издаване на заповед за разрешаване изработването на специализиран подробен устройствен план. Предвид липсата на законови основания за отказ и предвид факта, че непроизнасянето в законоустановения 30-дневен срок, се счита за мълчалив отказ, което би дало основание на концесионера да обжалва, заповедта е издадена.

Присъстващите кметове поставиха въпроса за намираща се в близост до предоставената на „АС - СТОУНС“ ООД концесионна площ на друга кариера, като се изложиха твърдения, че по този начин са нарушени изискванията на Закона за подземните богатства.

Изразени бяха опасения във връзка с разрушаване на екологичния баланс в региона и наличието на биологични  видове /растителни и животински/, които не са отразени и взети предвид при извършване на ОВОС и които биха били застрашени, а местообитанията им нарушени, както и относно наличието на подземна река, чиито води също биха били застрашени от замърсяване в резултат от евентуалното стартиране на дейността в кариерата.

Посочи се също наличието на множество археологически разкопки, при които са открити обекти, които би следвало да бъдат проучени и запазени по предвидения законов ред.

Във връзка с изложените аргументи, както и притесненията за въздействието върху елементите на околната среда, които биха поставили в риск здравето на жителите на околните села, присъстващите кметове заявиха, че ще преминат към протести и гражданско неподчинение, докато исканията им за преразглеждане на предоставената концесия не бъдат чути.

Г-н Чолаков заяви, че това е тяхно гражданско право, но призова към мирно провеждане на протестните действия и въздържане от последващи такива, с цел да се даде време за запознаване и разрешаване на проблема от отговорните институции.

Той разясни на присъстващите, че даденото разрешение за изработване проект на СПУП е предварително, впоследствие изготвеният проект ще бъде разгледан от Областния експертен съвет по устройство на територията  в присъствието на заинтересованите централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи, които ще вземат решение относно това дали плана ще бъде одобрен.

Г-н Чолаков пое ангажимент да бъде направено всичко, което законът позволява, за да бъде преразгледан казуса и сключения концесионен договор от компетентните на национално ниво органи. В тази връзка ще бъдат изпратени писмо до министър-председателя на РБ и компетентните министерства, в което да бъде изложен проблема и да се търсят работещи варианти и възможности за неговото решаване в интерес на обществото и с оглед опазване както на живота и здравето на живущите в близост до концесионната площ, така и на екологичното равновесие в региона.

Създадена: 2021-07-16 14:41:19
Променена: 2021-07-25 19:49:44