Обявление за отчуждаване на имот – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на община Чирпан, област Стара Загора

Обявление за отчуждаване на имот – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на община Чирпан, област Стара Загора

              Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имот – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на община Чирпан, област Стара Загора, подробно описан в Решение № 225 на Министерския съвет от 18 март 2021 г.

         Средствата за обезщетяване на собственика на имота са осигурени чрез Договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP001-1.001-0003, финансиран чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., бенефициент по който е Национална компания „Железопътна инфраструктура“ .
 

 Oбявление:  МРРБ и НКЖИ

 Документи: 

Решение на Министерски съвет № 225 от 18.03.2021 г.

Създадена: 2021-03-24 15:55:39
Променена: 2021-05-12 17:32:13