Заповеди

06.12.2017
Заповед за първи по време купувач за продажба на движими вещи - частна държавна собственост
15.09.2017
Заповед №ДС-ЗД-282 от 14.09.2017 г. на Областния управител за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост: ПИ 68970.502.457 по КККР на с. Старозагорски бани
15.09.2017
Заповед №ДС-ЗД-281 от 14.09.2017 г. на Областния управител за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна държавна собственост: ПИ №000414 по КВС на землище с. Мирово
15.09.2017
Заповед №ДС-ЗД-280 от 12.09.2017 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – ПДС в гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108
05.03.2017
Заповед РД-ЗД-90 / 02.03.2017 г. за забрана до достъпа на лица в сградата на ДОМ - ПАМЕТНИК връх Бузлуджа,
08.02.2017
Заповед АП-07-ЗД-27 #1 / 18.01.2017 г. за категориите класифицирана информация, създавана, обработвана и съхранявана в Областна администрация Стара Загора, определени като служебна тайна в специални закони
25.03.2014
Заповед за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”
19.01.2014
Заповед за одобрение на ПУП-ПП за обект: „Подземен електропровод – Кабелна линия – 20кV, за присъединяване на Когенерационна електрическа централа с. Ястребово, община Опан
08.05.2013
Заповед за разрешаване изработване на ПУП - Парцеларен план за и специализирана план-схема за елемент на техническата инфраструктура - „Подземна тръбна мрежа с оптичен кабел за оптична привързаност на „Интернет груп” ООД Стара Загора”
28.02.2010
Заповед No180 за одобряване на ПУП - Парцеларен план за трасе на преносен газопровод и Работен проект за обект Газоснабдяване община Гълъбово.
24.01.2010
Заповед за одобряване на ПУП - Парцеларен план за трасе на преносен газопровод и Работен проект за обект Газоснабдяване община Чирпан.