Оспорено решение №1037 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Стара Загора

Оспорено решение №1037 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Стара Загора

З А П О В Е Д

№  АК-01-ЗД-9

Стара Загора      11.06.2021 г.

 

На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 и ал. 11 във връзка с чл. 49 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 28 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с Глава шеста от Закона за общинската собственост и чл. 65, ал. 2 във връзка с чл. 12 от Правилника за прилагане на Закона за общинските предприятия

 О С П О Р В А М:

 

Решение №1037/27.05.2021 г. на Общински съвет Стара Загора, като незаконосъобразно.

М О Т И В И :

 

В съответствие с чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-59/02.06.2021 г. са постъпили Решения по Протокол №22 от проведеното на 27.05.2021 г. заседание на Общински съвет Стара Загора.

С Решение №1037/27.05.2021 г. Общински съвет Стара Загора, изменя свое Решение №972, прието на заседание проведено на 29 април 2021 г.

С Решение №972/29.04.2021 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 23, ал. 1 и чл. 25, ал 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Стара Загора:

– Създава Постоянна комисия по политика на управление на общинските дружества;

– Определя численост на комисията 7 общински съветници.

Същото е върнато за ново разглеждане от общински съвет като незаконосъобразно, със  Заповед №АК-01-ЗД-3/12.05.2021 г., на основание чл. 32 и чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 25, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Заповедта за връщане на Решение №972/29.04.2021 г. за ново обсъждане от Общински съвет Стара Загора е получена на 13.05.2021 г., видно от документ - Известие за доставяне ИД PS 6000 01NMCO X.

В установения по чл. 45, ал. 7 – 14-дневен срок от получаване на заповедта за връщане на решението, Общински съвет Стара Загора преразглежда Решение №972/29.04.2021 г., като изменя същото с Решение №1037/27.05.2021 г.

Във връзка с осъществения контрол за законосъобразност считам, че Решение №1037/27.05.2021 г. е незаконосъобразно и следва да бъде отменено поради следните съображения:

С Решение №1037/27.05.2021 г. Общински съвет Стара Загора, на основание чл. 45, ал. 10 във връзка с ал. 9 от ЗМСМА и Заповед №АК-01-ЗД-3 от 12.05.2021 г., изменя свое решение №972/29.04.2021 г., прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 23, ал. 1 и чл. 25, ал 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като:

По т. 1 Създава Постоянна комисия по политика за управление на общинските дружества, която да подпомага и контролира дейността и управителите на общинските дружества.

По точки 1.1; 1.2, 1.3 и 1.4 определя последователно числеността, членовете, председател и зам.-председател на комисията.

В поименно гласуване са участвали общо 48 общински съветници, като от тях „ЗА“ са гласували – 35, „ПРОТИВ“ – 10, „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“ – 3.

С разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА е определено правомощието на общински съвет да създава постоянни и временни комисии и да избира техните членове, каквото е и основанието на чл. 23, ал. 1, т. 1 от ПОДОССЗ, като чл. 25 от същия определя реда на избора, състава и участието в комисиите.

В чл. 49, ал. 1 от ЗМСМА са определени правомощията на постоянните и временните комисии, които имат за задача:

1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;

2. да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;

3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.

Същите задачи на комисиите са посочени и в чл. 28, ал. 1 от ПОДОССЗ, като в ал. 2 на същия и в чл. 50 от ЗМСМА са посочени документите които представят комисиите във връзка с разглежданите въпроси: доклади, становища, предложения и препоръки, които се предават в общинския съвет и на съответните заинтересувани лица.

Видно от посочените разпоредби и отразено в съдебната практика е становището, че постоянните и временните комисии имат за задача да подпомагат общинския съвет при подготовка на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване. Целта на подпомагането и въобще на съществуването на тези комисии е да облекчи работата на общинския съвет при вземане на неговите решения. Тъй като комисиите имат помощни функции, подпомагания орган е в правото си да реши дали да се ползва или не от възможностите на комисиите, като отношенията между подпомагания и помагащия орган са в йерархическа зависимост изключваща съществуването на задължения от страна на подпомагания орган спрямо подпомагащия такъв. Комисиите, в съответните области, в които работят могат да проучват потребностите на населението и да предлагат решения на проблемите, а също и да осъществяват контрол за това дали се изпълняват решенията на общински съвет, като отразяват дейността си в доклади, становища, предложения и препоръки.

Считам, че Общински съвет Стара Загора многократно надхвърля посочените по-горе правомощия на комисиите, като с Решение №1037/27.05.2021 г. създава постоянна комисия по политика за управление на общинските дружества, която обаче има за задача: да подпомага и контролира дейността и управителите на общинските дружества.

Уредбата за общинските дружества е строго регламентирана в специалните закони Закона за общинската собственост (ЗОС), Закона за публичните предприятия (ЗПП) и Правилника за прилагане на ЗПП, като в тях е уреден реда и начина на учредяване, форма, управителни и контролни органи, начина им на избиране, техните функции, отговорност, отчетност.

В Закона за общинската собственост в Глава шеста е уреден начина на осъществяване на стопанска дейност на общината, като чл. 51 регламентира, че общината може да осъществява стопанска дейност, да създава общински предприятия и да участва в съвместни форми на стопанска дейност при условия и по ред, определени със закон.

Комисиите към общинските съвети се създават за да подпомагат работата им по вземане на конкретни решения в съответната област в която са създадени, а не да подпомагат и контролират дейността и управителите на общинските дружества, които се избират по съответния законов ред, по определени критерии, които имат оперативна самостоятелност, дадена им от закон или договор да управляват дружествата и да носят съответните отговорности.

В чл. 65, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия е изрично регламентирано, че общината упражнява правата си на собственост в общинските публични предприятия, като препраща към спазване на принципите посочени в чл. 12 от същия. Принципа посочен в точка 4 на чл. 12 ППЗПП повелява  общината да позволява на публичните предприятия да разполагат с оперативна самостоятелност за постигане на определените цели и да се въздържа от намеса в оперативното управление на предприятията, този на т. 7 се отнася за членовете на органите за управление и контрол в публичните предприятия, които се избират и назначават чрез конкурсна процедура, чиято цел е формирането на професионални и независими органи на управление и контрол.

Създавайки комисия, чиято задача е да подпомага и контролира дейността и управителите на общинските дружества, Общински съвет Стара Загора нарушава множество императивни правила установени със специалните закони. Създава се външен за общинските дружества орган, на който му се предоставят права да се намесва в управлението и да осъществява контрол без за това да има някакво законово основание. Правомощията дадени на комисията, с Решение №1037/27.05.2021 г. на Общински съвет Стара Загора, са в нарушение на законовата рамка определена в чл. 49 от ЗМСМА и чл. 28 от Правилника  за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, а предвид това, че членовете на комисията са общински съветници е предпоставка и за заобикаляне на забраната на чл. 34, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА общинският съветник да бъде член на управителен или контролен орган на търговски дружества с общинско участие.

С оглед гореизложеното и предвид обстоятелството, че общинският съвет Стара Загора, като колективен орган е формирал волята си във връзка със своята материална компетентност, но в нарушение на материалните закони: ЗМСМА, ЗОС, ЗПП и Правилника за неговото прилагане, считам че  №1037 приетo на 27.05.2021 г. от Общински съвет Стара Загора е незаконосъобразно и следва да бъде отменено. 

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Стара Загора, Кмета на община Стара Загора и на Окръжна прокуратура – за сведение, а на Председателя на Административен съд – гр. Стара Загора, по компетентност, ведно с материалите по преписката.

 

ИВАН ЧОЛАКОВ

Областен управител

Създадена: 2021-06-14 09:48:35
Променена: 2021-07-25 19:14:49