Върнато решение № 84 от 19.08.2020 г. на Общински съвет Опан

Върнато решение № 84 от 19.08.2020 г. на Общински съвет Опан

З А П О В Е Д

№  АК-01-ЗД-11

Стара Загора      02.09.2020 г.

На основание чл. 32 и чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 35, ал 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

 

ВРЪЩАМ

 

Решение №84/19.08.2020 г. на Общински съвет Опан като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И :

 

В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-96/26.08.2020 г. са постъпили Решения по Протокол №9 от проведеното на 19.08.2020 г. заседание на Общински съвет Опан.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №84/19.08.2020 г. на Общински съвет Опан е незаконосъобразно поради следните съображения:

С Решение №84/19.08.2020 г. Общински съвет Опан на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

По т. I. Определя справедлива пазарна цена на недвижим имот /ЧОС/, с площ 641 кв.м, УПИ III-208, кв.26 по плана на с. Тракия, община Опан, АОС №657/23.07.2009г. на база състоянието на имота, данъчна и пазарна оценка в размер на 1 900,00 лева без ДДС.

1. Дава съгласие за извършване на продажба чрез публично оповестен търг.

2. Определя депозит за участие в публично оповестения търг – 30% от първоначалната тръжна цена, внесен  по банковата сметка на община Опан.

3. Упълномощава Кмета на Община Опан да осъществи процедура по провеждането на публично оповестен  търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти /ЧОС/, при условията на Наредба № 5 на Общински съвет Опан за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси по управление и разпореждане с общинско имущество и да сключи договор за покупко-продажба с лицето определено за спечелило търга за имота.

4. Определеният за купувач на имота да заплати достигнатата цена на имота в едномесечен  срок от връчването на влязлата в сила заповед за определяне на спечелилия публично оповестения  търг  участник, по  банковата сметка на община Опан. Договорът се сключва след заплащане на всички дължими суми.

При приемане на решението, на заседанието са присъствали 11 общински съветници, като с поименно гласуване „За” са гласували 11 от тях, „Против” – 0, „Въздържал се” – 0. 

Към решението са приложени: Заявление от г-жа Радка Димова Янкова за закупуване на поземлен имот, във връзка с който е било учредено и реализирано право на строеж, АЧОС, Скица, Удостоверение за данъчна оценка и Експертна оценка за определяне на пазарна стойност на имота.

            Видно от представения АЧОС №657 от 23.07.2009 г. и обсъжданото Решение №84/19.08.2020 г.  е налице разминаване в площта на поземления имот, с който Общински съвет Опан се разпорежда, като в АЧОС е посочено, че същият е с площ 647 кв.м., а в Решение №84/19.08.2020 г. е отбелязан размер на имота 641 кв.м.

Също така, съобразно приложените АЧОС и Скица става ясно, че във връзка с имота е било учредено право на строеж, което право е било реализирано. Предвид изложеното и във връзка със Заявление за закупуване на имот с Вх. №          , подадено от г-жа Радка Димова Янкова в качеството й на собственик на законно построена върху същия имот сграда, е следвало Общински съвет Опан да вземе предвид императивната разпоредба на чл. 35, ал. 3 от ЗОС и да съобрази действията си със същата, а не да приема решение за извършване на продажба на въпросния имот чрез публично оповестен търг.

Законодателят изрично е гарантирал правото на собственика на законно построена върху частен общински имот сграда да инициира процедура по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС, съгласно който Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 .“ В конкретния случай г-жа Радка Димова Янкова е сезирала компетентния да разгледа това искане орган- а именно кмета на Община Опан, който неправилно го е отнесъл за решаване от Общинския съвет. Действително, Общинският съвет е този, който по принцип взема решенията за разпоредителни сделки със собствени на общината имоти – чл.35, ал.1 от ЗОС, но алинея 3-та на посочената правна норма е въвела изключение от този принцип, приложим при наличието на визираните там предпоставки, които в случая са налицеИзключението, продажбата на земя - частна общинска собственост, да се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2, е съобразено с по - особения статут на собственика на законно построената върху земята сграда. Само този собственик може да закупи земята с директна сделка, като компетентността за произнасяне по направеното искане е на кмета на общината. Изключителните правни норми не могат да се тълкуват и прилагат разширително и поради това е недопустимо промяна на установената по закон компетентност на органа, имащ право да разпореди извършването на продажбата. Не може да се приеме, че и двата органа разполагат с правомощия в хипотезата на чл.35, ал.3 от ЗОС, защото нормата въвежда изключение от общия принцип и поради това не следва да се тълкува разширително. В случая, компетентността на кмета да продаде земята на собственика на законно построената върху нея сграда е иззета и е предоставена на общинския съвет в отклонение на законовата регламентация. В този смисъл се е произнесъл и Върховният административен съд в свое Решение № 3785 от 16.03.2011 г. по адм. д. № 1112/2011 г., III о.

Следва да се има предвид и, че съобразно представеното Удостоверение за данъчна оценка, същата е на стойност 1784,50 лв., а изготвената Експертна оценка за определяне на пазарна стойност на имота е в размер на 2340,00 лв.

Видно от гореизложеното, чрез своето Решение №84/19.08.2020 г. Общински съвет Опан определя начална тръжна цена на имота 1900,00 лева, която е с 115,50 лева по-висока от данъчната оценка за съответния общински имот, но със 440 лева по-ниска от изготвената експертна оценка за определяне на пазарна стойност.

Съобразно разпоредбата на чл. 41, ал. 2, изр. 1-во от ЗОС разпоредителните сделки с имоти общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Съгласно чл. 41, ал. 2, изр. 2-ро от ЗОС пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено друго.

Нормата на чл. 41, ал. 2 от ЗОС императивно определя пазарната цена на общинските имоти, предмет на разпоредителни сделки, по пазарната цена определена от независим оценител. Няма предвидена законова възможност тази цена да бъде намалявана по преценка на общинския съвет. В този смисъл е и Решение №2966 от 16.03.2016 г. на ВАС по адм. Д. №4792/2015 г., III о.

Общински съвет Опан нарушава императивно посочения от закона ред за определяне на цена на имота, с който се извършва разпоредителна сделка, като взема решение същият да бъде продаден на цена, по-ниска от тази, определена посредством Експертната оценка за определяне на пазарна стойност на имота.

В тази връзка, решението на общински съвет Опан е прието в кръга на материалната компетентност на органа, но в нарушение на материалния закон, а именно: чл. 35, ал. 3 и  чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

С оглед гореизложеното и предвид обстоятелството, че Общински съвет Опан е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно Закона за общинската собственост, считам, че Решение №84/19.08.2020 г. Общински съвет Опан е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Опан и Кмета на Община Опан за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2020-09-16 13:26:03
Променена: 2021-07-24 15:04:01