Процедури

2022-07-11
РМС №60 от 10 февруари 2022 г. Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти и част от имот – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на Подобект 16 „Пътен прелез на км 92+598 за изграждане на пътен надлез на км 92+702“ по Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътен участък Пловдив – Бургас“, Фаза 2“, в землището и урбанизираната територия на с. Калояновец, община Стара Загора, област Стара Загора
2022-06-22
РМС №16 от 21 януари 2022 г. Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект: „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“, на територията на община Братя Даскалови, област Стара Загора.
2021-06-29
Процедура по изплащане на обезщетение за отчужден ПИ № 133011, находящ се в землището на село Главан, община Гълъбово, попадащ в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-3“ – обект 3“, съставляващ част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища „Източномаришки въглищен басейн“
2021-06-21
РМС №225 от 18 март 2021 г. Процедура по изплащане на обезщетения за отчужден имот, засегнат от трасето на обект: „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“, на територията на община Чирпан, област Стара Загора.
2021-04-21
Процедура по изплащане на обезщетение за отчужден имот с идентификатор 53134.95.21 по КККР на с. Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора, местност: ТАСМАТА-ОРМАНА, необходим за развитие на дейностите пред рудник „Трояново − 3“, съставляващ част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища „Източномаришки въглищен басейн“
2021-01-21
Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти с идентификатори 53134.95.7 и 53134.95.18 по КККР на с. Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора, местност: ТАСМАТА-ОРМАНА, необходими за развитие на дейностите пред рудник „Трояново − 3“, съставляващ част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища „Източномаришки въглищен басейн“
2020-10-16
ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ОТЧУЖДЕНИ ИМОТИ ЗА ПРОЦЕДУРИ СТАРТИРАНИ ПРЕДИ ОКТОМВРИ 2020г.
2020-10-14
РМС № 135 от 28.02.2020г. Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект: „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“, на територията на община Чирпан, област Стара Загора.
2020-10-14
РМС № 118 от 20.02.2020 г. Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект: „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“, на територията на община Братя Даскалови и община Стара Загора, област Стара Загора.
2019-12-19
Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ №№ 135019, 136008 и 136015 попадащи в границите на концесионен „Рудник „Трояново-3“ – обект 3“, съставляващ част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища „Източномаришки въглищен басейн“
2019-09-10
Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ №№ 137027 и 133006 попадащи в границите на концесионен „Рудник „Трояново-3“ – обект 3“
2019-05-27
Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ №№ 135030, 137016 и 137032 попадащи в границите на концесионен „Рудник „Трояново-3“ – обект 3“